Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Poniedziałek, 24 Styczeń 2022

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

      sg
 
      info

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM


                     

WAŻNE! - Odszkodowania ze względu na budowaną obwodnicę

21-07-2020
Informacja dotycząca odszkodowań przekazana przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.
Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice

Przygotowanie i realizacja przedmiotowej inwestycji drogowej odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.). Właściciele nieruchomości objętych inwestycją otrzymają od Wojewody Podkarpackiego zawiadomienia o złożonym wniosku i wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w tym o możliwości zapoznania się z całością dokumentacji projektowej inwestycji. Nieruchomości przeznaczone pod inwestycję, zostaną objęte decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, którą wyda Wojewoda Podkarpacki. O wydanej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, Wojewoda zawiadomi wszystkich właścicieli. Zawiadomienia te zostaną wysłane na adresy wskazane w rejestrze ewidencji gruntów, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe.

Jeżeli w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia informującego o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, właściciele nieruchomości złożą oświadczenie o wydaniu przedmiotowej nieruchomości pod inwestycję, to ustalona wysokość odszkodowania zostanie dodatkowo powiększona o 5% wartości nieruchomości. Oświadczenia te należy złożyć na piśmie do PZDW w Rzeszowie, stosowna informacja w tym zakresie będzie również wpisana w treści wskazanego zawiadomienia od Wojewody Podkarpackiego. Z dniem w którym wyżej wskazana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, m. in. zatwierdzi podziały nieruchomości objętych inwestycją oraz wszystkie działki przeznaczone pod pas drogowy przejdą na własność Województwa Podkarpackiego.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, odszkodowanie za działki przeznaczone pod inwestycję, objęte decyzją Wojewody Podkarpackiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zostanie ustalone w trybie odrębnego postępowania administracyjnego prowadzonego przez organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej tj. Wojewodę Podkarpackiego. Sprawa odszkodowania będzie prowadzona oddzielnie, indywidualnie dla każdej nieruchomości, dla działki. W ramach prowadzonego postępowania odszkodowawczego Wojewoda Podkarpacki powoła biegłego rzeczoznawcę majątkowego, którego zadaniem będzie sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość rynkową poszczególnych nieruchomości, działek według stanu nieruchomości na dzień wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wartość rynkowa nieruchomości określona przez rzeczoznawcę będzie obejmowała wartość gruntu oraz wartość składników majątkowych znajdujących się na tych działkach. Sporządzone operaty szacunkowe określające wartość rynkową przedmiotowych nieruchomości, będą stanowiły podstawę dla Wojewody Podkarpackiego do ustalenia wysokości odszkodowania.
W toku prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie i wypłatę odszkodowania każda ze stron (właścicieli nieruchomości) będzie mogła zapoznać i odnieść się do
zgromadzonych w danej sprawie materiałów dowodowych tj. m.in. do operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości – będzie można wówczas wnosić ewentualne zastrzeżenia, które również będą rozpatrywane przez rzeczoznawcę, przez Wojewodę. W tym zakresie również będą wysyłane do właścicieli przez Wojewodę zawiadomienia z informacją. Postępowanie zakończy wydanie decyzji o ustaleniu odszkodowania za nabytą nieruchomość, od której będzie służyć stronie odwołanie. Podstawą do wypłaty odszkodowania będzie ostateczna decyzja Wojewody Podkarpackiego o ustaleniu odszkodowania. Wypłaty odszkodowania dokona Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na rachunek bankowy wskazany przez właściciela nieruchomości, uprawnionego do otrzymania odszkodowania.
W odniesieniu do wniosków o nabycie całej nieruchomości, całej działki należy wyjaśnić, że liniami rozgraniczającymi teren może być objęty wyłącznie teren przeznaczony pod inwestycję, który będzie stanowił pas drogowy, w którym wyłącznie będą zlokalizowane poszczególne elementy drogi oraz urządzenia związane z funkcjonowaniem drogi. To powoduje potrzebę dokonania podziałów działek i wydzielenia ich części, które będą przeznaczone pod budowaną drogę. Pozostałe części działek nie mogą być objęte i nabyte decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w całości, ponieważ na tym terenie nie są projektowane żadne elementy drogi i nie będą te części
działek stanowić pasa drogowego. Dla tych części działek, pozostałych poza zakresem inwestycji drogowej, zastosowanie ma art. 13 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, który zobowiązuje zarządcę drogi do nabycia części nieruchomości pozostających poza zakresem inwestycji i jednocześnie nie nadających się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele. Właściciel nieruchomości winień złożyć do zarządcy drogi wniosek z uzasadnieniem, o nabycie tej nieruchomości, jeżeli jej część pozostaje poza zakresem inwestycji i
jednocześnie nie będzie nadawała się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele. Nabycie tej nieruchomości będzie mogło zostać dokonane
kiedy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna. Roszczenie to nie jest związane z biegiem żadnych terminów,
wyłącznie decyzja ZRID musi być wydana i ostateczna.

W całym tym postępowaniu szczególnie ważnym jest aby właściciele nieruchomości posiadali aktualne adresy zamieszkania zgłoszone w rejestrze ewidencji gruntów w Starostwie Powiatowym w Mielcu oraz aby nieruchomości posiadały uregulowany stan prawny, tj. założone księgi wieczyste, inne dokumenty  otwierdzające prawa własności, w sytuacji śmierci właściciela przeprowadzone postępowania spadkowe.

W związku z powyższym apeluje się do właścicieli nieruchomości o złożenie oświadczeń o wydaniu przedmiotowej nieruchomości pod inwestycję, a ustalona wysokość odszkodowania zostanie dodatkowo powiększona o 5% wartości nieruchomości.

Oświadczenia te należy złożyć na piśmie do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów.

                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe