Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

środa, 12 Grudzień 2018

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

XV Sesja odbędzie się w dniu 19 grudnia 2011 roku (poniedziałek) o godz. 9:00

14-12-2011

Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ 

- z w o ł u j ę -

S E S J Ę RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad:
1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Prezentacja logo Gminy Mielec i wystąpienia Gości Honorowych.
4. Informacja w sprawie zmiany ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w Gminie.
5. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Mielec przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mielec na lata 2011-2032.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mielec na okres od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Nowa jakość” realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXX/163/2005 Rady Gminy w Mielcu z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i od nieruchomości oraz wzoru informacji o gruntach, lasach i o nieruchomościach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
13. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 19 grudnia 2011 roku (poniedziałek) o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Jadernych 7.

Podstawa prawna urlopowania:
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe