Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

środa, 12 Grudzień 2018

DOBRZE TRAFIŁEŚ   2
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

26-07-2013


od dnia 1 sierpnia 2013 do 31 sierpnia 2013r.
należy złożyć do Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta w zależności od miejsca położenia
gruntów  wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, który posiada gospodarstwo
rolne powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych, według stanu na dzień 1 lutego
danego roku określony w ewidencji gruntów i budynków, będących: własnością, we
współwłasności z małżonkiem lub we współwłasności z innymi osobami, w dzierżawie.
Z gruntów będących we współwłasności z innymi osobami, może złożyć wniosek tylko jeden
współwłaściciel a pozostali współwłaściciele wyrażają pisemną zgodę składając podpisy na
wniosku. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.  Z gruntów dzierżawionych należy do
wniosku dołączyć umowę dzierżawy.
Każdy rolnik składając wniosek o zwrot podatku akcyzowego ma obowiązek dołączyć
faktury VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego, wykorzystywanego
wyłącznie do działalności rolniczej, wystawione od dnia 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013r. oraz
wskazać  rachunek bankowy na który ma być dokonana wypłata podatku akcyzowego.
Limit roczny zakupionego oleju napędowego podlegający zwrotowi to
86 litrów na 1 ha użytków rolnych
* stawka zwrotu podatku na 1 litr to 0,95 zł.
= kwota zwrotu 86 litrów *0,95 zł = 81,70 za 1 ha
W przypadku gdy producent rolny wykorzystał już cały przysługujący mu limit roczny
zwrotu podatku akcyzowego w pierwszym półroczu roku 2013 – to nie przysługuje mu zwrot  
w drugi półroczu bieżącego roku.
Zwrot podatku nie przysługuje producentowi rolnemu:
1. będącemu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli ponad połowa kapitału
zakładowego spółki ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego została utracona, w tym ponad 1/4 w okresie bezpośrednio poprzedzających
dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;
2. będącemu spółką, w której niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony
odpowiedzialni za zobowiązania spółki, a ponad połowa  jej kapitału zgodnie ze
sprawozdaniem finansowym została utracona, w tym 1/4 w okresie 12 miesięcy
bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;
3. bez względu na formę spółki, jeżeli istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości
WYPŁATA ZWROTU PODATKU BĘDZIE REALIZOWANA W TERMINIE OD 1-31 PAŹDZIERNIKA 2013r.
PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY PODANY WE WNIOSKU.
Druki wniosku są do pobrania w Urzędzie Gminy w Mielcu, pokój nr 7, u sołtysa wsi lub na stronie  
internetowej Urzędu Gminy Mielec.
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Mielec,  
ul. Jadernych 7, pokój nr 7 OSOBIŚCIE za okazaniem dowodu osobistego, ze względu na
sprawdzenie prawidłowości danych.


Wniosek ... tu
                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe