Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Czwartek, 17 Styczeń 2019

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

Fryderyk Kapinos radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego interweniuje w sprawie wiatraków

31-10-2013


Pan Fryderyk Kapinos radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego interweniuje w sprawie minimalnej odległości farm wiatrowych od zabudowań.
Pan Andrzej Kulig

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie

Pani Zofia Kochan

Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarowania Mieniem Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie

 

W związku z trwającymi pracami nad Programem Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zwracam się do Pani i Pana Dyrektorów z wnioskiem o wprowadzenie zapisu, który zabezpieczy mieszkańców województwa Podkarpackiego przed lokowaniem elektrowni wiatrowych w odległości mniejszej niż 3 km od siedlisk ludzkich, miejsc przebywania zwierząt gospodarskich, a także terenów objętych różnymi formami ochrony przyrody, na których tego typu inwestycje nie mogą być realizowane na obszarze całego województwa Podkarpackiego.

Pragnę przypomnieć, że w dniu 25.06.2012 Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął stosowną uchwałą, wyrażając swoje stanowisko w sprawie lokalizacji elektrowni wiatrowych, gdzie czytamy na wstępie: Sejmik Województwa Podkarpackiego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w celu zapobieżenia dalszemu narastaniu konfliktów międzyludzkich mieszkańców Województwa Podkarpackiego oraz w trosce o zachowanie ładu przestrzennego i wartości środowiska przyrodniczego dla przyszłych pokoleń, wzywa Rząd, Sejm oraz Senat RP do pilnego przyjęcia rozwiązań prawnych jednoznacznie określających bezpieczną odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych od siedzib ludzkich, miejsc przebywania zwierząt oraz zapewniającej zachowanie wartości środowiska przyrodniczo-krajobrazowego”.

W powyższej kwestii jednoznacznie wypowiedziało się Ministerstwo Zdrowia jako resort odpowiedzialny za bezpieczeństwo zdrowotne Polaków, wskazując na zagrożenia zdrowotne dla ludzi i organizmów żywych z powodu lokowania elektrowni wiatrowych w zbyt bliskich odległościach od siedzib ludzkich. Ministerstwo Zdrowia wskazuje, że w zależności od mocy elektrowni wiatrowych ich lokalizacja powinna się znajdować się w odległości od 2 do 4 km. Jest to tym samym oficjalne stanowisko Państwa Polskiego w tej sprawie. Kopię tego dokumentu załączam do niniejszego wniosku. Oto bardzo istotny cytat z tego dokumentu przygotowanego przez Departament Zdrowia Publicznego, dla Wiceprzewodniczącej Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Pleszew; cytuję: „w chwili obecnej zdaniem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Państwowego Zakładu Higieny jednym z podstawowych i bezpiecznych dla ludzi rozwiązań wydaje się wybór optymalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych i umieszczenie ich w odpowiednio dużej odległości od osiedli mieszkalnych i najbliższych zabudowań, przy czym uwzględnienie mogących wystąpić różnych warunków meteorologicznych, które m. in. warunkują rozporządzenie się fal dźwiękowych w środowisku jest jedną z podstawowych kwestii. Wydaje się, że odległością gwarantująca zarówno dotrzymanie norm hałasu jak i zminimalizowanie potencjalnych uciążliwości z nim związanych oraz ograniczającą do minimum wpływu emisji pola elektromagnetycznego i efektu migotania cieni dla mieszkańców przebywających w okolicach farm wiatrowych jest odległość nie mniejsza niż 2 –4 km w zależności od ukształtowania terenu i warunków pogodowych. Potwierdzają to wyniki badań naukowych, w których wskazano, że przy odległości zabudowań farm wiatrowych zlokalizowanych powyżej 2 km liczba skarg odnośnie hałasu i występowania objawów syndromu turbin wiatrowych oraz choroby wibroakustycznej jest znikoma. W przypadku lokalizacji farm wiatrowych w Gminie Pleszew (pismo dot. tej gminy), gdzie ukształtowanie terenu jest mocno zróżnicowane bezpieczną dla ludzi odległością farm wiatrowych od zabudowań wydaje się dystans do 3 km. (..).

Informuje ponadto, że stosowny projekt ustawy skierowany został do prac w sejmowej Komisji Infrastruktury, którego treść załączam również do niniejszego wniosku. Wpisanie warunku odległościowego do Programem Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zabezpieczy na przyszłość interesy mieszkańców województwa Podkarpackiego, ale również interesy przyszłych inwestorów przed pochopnym lokowaniem elektrowni wiatrowych zbyt bliskiej odległości od siedzib ludzkich, co uchroni ich przed przyszłymi rozbiórkami. Dlatego realizując podjętą uchwałę przez Sejmik Podkarpacki w dniu 25.06.2012 r, a także idąc za przykładem samorządów z innych regionów Polski, nastał stosowny czas, aby na trwałe zabezpieczyć interesy mieszkańców naszego województwa, wprowadzając 3 km bezpieczną odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych od: siedzib ludzkich, miejsc przebywania zwierząt gospodarskich oraz w celu ochrony unikatowych walorów parków i otulin parków krajobrazowych na terenie całego Województwa Podkarpackiego.

O szkodliwym wpływie elektrowni wiatrowych wypowiadało się wiele autorytetów, m.in. prof. Jerzy Jurkiewicz –neurochirurg, prof. dr nauk Maria Podolak –Dawidziak z PAN-u, prof. dr hab. inż. Janiak z PAN-u, dr Mateusz Gorczyca, dr Andrzej Kozik i wielu innych.

W związku z powyższym bardzo proszę o wprowadzenie warunku 3 km jako najmniejszej odległości w jakiej mogą być sytuowane elektrownie wiatrowe od: siedzib ludzkich, miejsc przebywania zwierząt gospodarskich oraz granic otulin i parków krajobrazowych w Programie Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Fryderyk Kapinos

Radny Sejmiku Podkarpackiego

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XXIII/390/12

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia 25.06.2012


w sprawie przyjęcia stanowiska

wobec braku jednoznacznych uregulowań prawnych dotyczących lokalizacji elektrowni wiatrowych w bezpiecznej odległości od siedzib ludzkich, miejsc przebywania zwierząt oraz zapewniającej zachowanie wartości środowiska przyrodniczo-krajobrazowego

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz § 19 ust. 2 Statutu Sejmiku Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2000r. Nr 22, poz. 168 ze zm.)

 


Sejmik Województwa Podkarpackiego

uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie braku jednoznacznych uregulowań prawnych dotyczących lokalizacji elektrowni wiatrowych w bezpiecznej odległości od siedzib ludzkich, miejsc przebywania zwierząt oraz zapewniających zachowanie wartości środowiska przyrodniczo-krajobrazowego Województwa Podkarpackiego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała podlega przekazaniu Marszałkowi Sejmu RP, Marszałkowi Senatu RP, Premierowi RP, parlamentarzystom z terenu Województwa Podkarpackiego, mieszkańcom Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem środków masowego przekazu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Sejmik Województwa Podkarpackiego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, wyrażanym między innymi na sesjach Sejmiku WP oraz zgłaszanym do radnych Sejmiku, w celu zapobieżenia dalszemu narastaniu konfliktów społecznych na terenie Województwa Podkarpackiego oraz w trosce o zachowanie ładu przestrzennego i wartości środowiska przyrodniczego dla przyszłych pokoleń, występuje z inicjatywą do Rządu, Sejmu oraz Senatu RP ws. pilnego przyjęcia rozwiązań prawnych jednoznacznie określających bezpieczną odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych od siedzib ludzkich, miejsc przebywania zwierząt oraz zapewniających zachowanie wartości środowiska przyrodniczo-krajobrazowego.

W ostatnim okresie Ziemia Podkarpacka stała się miejscem bardzo intensywnej penetracji różnego rodzaju firm, których zamiarem jest lokalizacja za wszelką cenę farm wiatrowych bez poszanowania praw naszych mieszkańców do życia w bezpiecznym otoczeniu i środowisku. Brak uregulowań prawnych określających minimalne odległości
od siedzib ludzkich w uzależnieniu od wysokości wież elektrowni oraz ich mocy, doprowadza do konfliktów społecznych i wrogości pomiędzy mieszkańcami poszczególnych miejscowości, którzy od dziesiątek lat żyli w sąsiedzkiej zgodzie. Lokalizacja elektrowni wiatrowych prowadzi do utraty wartości ich rodzinnych nieruchomości, będących nieraz dorobkiem całych pokoleń. Poszkodowani mieszkańcy podejmują się obrony swoich żywotnych interesów, organizując się w licznych komitetach protestacyjnych.

Ziemia Podkarpacka jest miejscem wytwarzania zdrowej ekologicznej żywności.
Jest to ogromny atut gospodarczy naszego województwa, który ulegnie poważnemu zniszczeniu, jeśli nie położy się skutecznej tamy osobom, które z całą bezwzględnością dążą do osiągnięcia zysku. Stajemy w obronie miejsc pracy sadowników, pszczelarzy, szkółkarzy, których działalność ma rację bytu w niezakłóconym naturalnym środowisku jakim jest przyroda podkarpacka.

Innym bardzo istotnym aspektem jest ochrona walorów turystycznych naszego województwa jakim są obszary objęte ochroną przyrody takie jak: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Bogactwo naszej przyrody stanowi ogromny atut turystyczny. Lokalizacja ogromnych wież wiatrakowych w sąsiedztwie naszej pięknej przyrody, zakłóca ten naturalny ład i harmonię.

Pilna ustawowa regulacja odległościowa tych kwestii rozwiąże od zaraz bardzo liczne nabrzmiałe konflikty społeczne. Dzisiaj samorządowcy poddani są niebywałej presji ze strony osób (firm), które dążą z całą bezwzględnością do osiągnięcia zysku. Obecne polskie prawo daje dużą dowolność interpretacyjną nie tylko inwestującym w elektrownie wiatrowe,
ale również pracownikom administracji samorządowej i rządowej. Lokalizacja uciążliwych inwestycji jakim są elektrownie wiatrowe na zasadzie wydawania decyzji o warunkach zabudowy, która daje nieograniczone możliwości interpretacyjne, jest nieporozumieniem
i zaprzeczeniem idei państwa prawa. Zakres strat naszego województwa jakie w przyszłości przyniesie mu dalsza niczym nieograniczona lokalizacja elektrowni wiatrowych jest nie do oszacowania.

Mając na względzie żywotne interesy mieszkańców Województwa Podkarpackiego, uzasadnione i konieczne jest wzywanie władz RP do pilnego rozwiązania podniesionego
w niniejszej uchwale problemu.

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/390/12

Sejmiku Województwa Podkarpackiego

z dnia 25.06.2012

 

Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego

z dnia 25.06.2013

w sprawie braku jednoznacznych uregulowań prawnych dotyczących lokalizacji elektrowni wiatrowych w bezpiecznej odległości od siedzib ludzkich, miejsc przebywania zwierząt oraz zapewniającej zachowanie wartości środowiska przyrodniczo-krajobrazowego

Sejmik Województwa Podkarpackiego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w celu zapobieżenia dalszemu narastaniu konfliktów społecznych na terenie Województwa Podkarpackiego oraz w trosce o zachowanie ładu przestrzennego i wartości środowiska przyrodniczego dla przyszłych pokoleń, wzywa Rząd, Sejm oraz Senat RP
do pilnego przyjęcia rozwiązań prawnych jednoznacznie określających bezpieczną odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych od siedzib ludzkich, miejsc przebywania zwierząt oraz zapewniających zachowanie wartości środowiska przyrodniczo-krajobrazowego.

W ostatnim okresie Ziemia Podkarpacka stała się miejscem bardzo intensywnej penetracji różnego rodzaju firm, których zamiarem jest lokalizacja za wszelką cenę farm wiatrowych bez poszanowania praw naszych mieszkańców do życia w bezpiecznym otoczeniu i środowisku. Brak uregulowań prawnych określających minimalne odległości
od siedzib ludzkich w uzależnieniu od wysokości wież elektrowni oraz ich mocy, doprowadza do konfliktów społecznych i wrogości pomiędzy mieszkańcami poszczególnych miejscowości, którzy od dziesiątek lat żyli w sąsiedzkiej zgodzie. Lokalizacja elektrowni wiatrowych prowadzi do utraty wartości ich rodzinnych nieruchomości, będących nieraz dorobkiem całych pokoleń. Poszkodowani mieszkańcy podejmują się obrony swoich żywotnych interesów, organizując się w licznych komitetach protestacyjnych.

Ziemia Podkarpacka jest miejscem wytwarzania zdrowej ekologicznej żywności.
Jest to ogromny atut gospodarczy naszego województwa, który ulegnie poważnemu zniszczeniu, jeśli nie położy się skutecznej tamy osobom, które z całą bezwzględnością dążą do osiągnięcia zysku. Stajemy w obronie miejsc pracy sadowników, pszczelarzy, szkółkarzy, których działalność ma rację bytu w niezakłóconym naturalnym środowisku jakim jest przyroda podkarpacka.

Innym bardzo istotnym aspektem jest ochrona walorów turystycznych naszego województwa jakim są obszary objęte ochroną przyrody takie jak: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Bogactwo naszej przyrody stanowi ogromny atut turystyczny. Lokalizacja ogromnych wież wiatrakowych w sąsiedztwie naszej pięknej przyrody, zakłóca ten naturalny ład i harmonię.

Pilna ustawowa regulacja odległościowa tych kwestii rozwiąże od zaraz bardzo liczne nabrzmiałe konflikty społeczne. Dzisiaj samorządowcy poddani są niebywałej presji ze strony osób (firm), które dążą z całą bezwzględnością do osiągnięcia zysku. Obecne polskie prawo daje dużą dowolność interpretacyjną nie tylko inwestującym w elektrownie wiatrowe,
ale również pracownikom administracji samorządowej i rządowej. Lokalizacja uciążliwych inwestycji jakim są elektrownie wiatrowe na zasadzie wydawania decyzji o warunkach zabudowy, która daje nieograniczone możliwości interpretacyjne, jest nieporozumieniem
i zaprzeczeniem idei państwa prawa. Zakres strat naszego województwa jakie w przyszłości przyniesie mu dalsza niczym nieograniczona lokalizacja elektrowni wiatrowych jest nie do oszacowania.

Mając na względzie żywotne interesy mieszkańców Województwa Podkarpackiego, wzywamy władze RP do pilnego rozwiązania podniesionego w niniejszej uchwale problemu.

                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe