Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

środa, 19 Grudzień 2018

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

Zwrot podatku akcyzowego

01-08-2015

O G Ł O S Z E N I E

I N F O R M A C J A   D L A   R O L N I K Ó W

Wójt Gminy Mielec przypomina wszystkim rolnikom – producentom rolnym, że w terminie

od dnia 3 sierpnia 2015 do 31 sierpnia 2015r.

 

należy złożyć do Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta w zależności od miejsca położenia gruntów wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, który posiada gospodarstwo rolne powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych, według stanu na dzień 1 lutego danego roku określony w ewidencji gruntów i budynków, będących: własnością, we współwłasności z małżonkiem lub we współwłasności z innymi osobami, w dzierżawie.

Z gruntów będących we współwłasności z innymi osobami, może złożyć wniosek tylko jeden współwłaściciel a pozostali współwłaściciele wyrażają pisemną zgodę składając podpisy na wniosku. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. Z gruntów dzierżawionych należy do wniosku dołączyć umowę dzierżawy.

Każdy rolnik składając wniosek o zwrot podatku akcyzowego ma obowiązek dołączyć faktury VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego, wykorzystywanego wyłącznie do działalności rolniczej ( oznaczonego kodem CN 2710 1941 do 2710 19 49 oraz kodem 3824 90 91), wystawione od dnia 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015r. oraz wskazać rachunek bankowy na który ma być dokonana wypłata podatku akcyzowego.

 

Limit roczny zakupionego oleju napędowego podlegający zwrotowi to

86 litrów na 1 ha użytków rolnych

* stawka zwrotu podatku na 1 litr to 0,95 zł.

= kwota zwrotu 86 litrów *0,95 zł = 81,70 za 1 ha

 

Zwrot podatku nie przysługuje producentowi rolnemu:

  1. będącemu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli ponad połowa kapitału zakładowego spółki ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została utracona, w tym ponad 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;

  2. będącemu spółką, w której niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za zobowiązania spółki, a ponad połowa jej kapitału zgodnie ze sprawozdaniem finansowym została utracona, w tym 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;

  3. bez względu na formę spółki, jeżeli istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości.

 

WYPŁATA ZWROTU PODATKU BĘDZIE REALIZOWANA W TERMINIE OD 1-31 PAŹDZIERNIKA 2015r. PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY PODANY WE WNIOSKU.

 

Druki wniosku są do pobrania w Urzędzie Gminy w Mielcu, sala obsługi, u sołtysa wsi lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Mielec.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Mielec, ul. Głowackiego 5, sala obsługi OSOBIŚCIE za okazaniem dowodu osobistego, ze względu na sprawdzenie prawidłowości danych.

 

 

Wójt Gminy Mielec
Józef Piątek 

źródło: gmina.mielec.pl
                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe