Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Poniedziałek, 21 Październik 2019

DOBRZE TRAFIŁEŚ   2
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

Aktualizacja 13.04.2019 - Wyborcze Zebranie Wiejskie - wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej - spot wyborczy

07-04-2019
W tym artykule będą prezentowane /stopniowo dodawane/  wszystkie informacje dotyczące wyborów do Rady Sołeckiej i wyborów na sołtysa w Woli Mieleckiej.


zebranie
.
.
.
Dodano 08.04.2019 r.
 
spot.
Nadmienię tylko, że mogę być radnym i zarazem sołtysem. W naszej gminie już dwie osoby pełnią jednocześnie funkcję radnego i sołtysa.


dodano 10.04.2019 r.

Drodzy Mieszkańcy Woli Mieleckiej.

Jeżeli leży Wam na sercu rozwój naszej miejscowości i macie do mnie jako radnego zaufanie to BARDZO PROSZĘ WAS
o przybycie na Zebranie Wiejskie w dniu 15.04.2019 r. (najbliższy poniedziałek) godz. 18.00 do Domu Ludowego i wybranie członków Rady Sołeckiej. Pragnę, aby Rada Sołecka składała się z osób, które będą kompetentne i swoim doświadczeniem będą służyły jako organ doradczy przyszłemu sołtysowi. Nie chcę, aby członków Rady Sołeckiej szukać dopiero na zebraniu, więc podjąłem się wyszukania osób, które jestem przekonany, że będą sprawnie działać na rzecz rozwoju naszej miejscowości. Część z nich działa w obecnej Radzie Sołeckiej.

Pomimo tak niekorzystnego terminu (poniedziałek, a nie niedziela) BARDZO SERDECZNIE ZAPRASZAM, aby przyjść jak najliczniej. Wbrew pozorom ważne jest to, Kto nas będzie reprezentował i podejmował za nas decyzje.

Proszę również na zebraniu o przegłosowanie, aby liczba osób do Rady Sołeckiej wynosiła 10. Nie zmniejszajmy tej liczby, bo im więcej osób tym więcej głów do myślenia.


Propozycje mieszkańców Woli Mieleckiej do Rady Sołeckiej:

 

LP

Nazwisko i imię

Obręb zamieszkania Woli Mieleckiej

1

Bratek Marek

Płyty”

2

Godek Dorota

droga na Podleszany

3

Indyk Andrzej

droga na Rzędzianowice

4

Kawalec Mariusz

droga Tarnowska

5

Michoń Małgorzata

droga Tarnowska

6

Sokół Jacek

droga Tarnowska

7

Stachura Mariusz

osiedle tzw „Baranówka”

8

Tylutki Ewa

droga na Trzcianę

9

Węgrzyn Krzysztof

droga na Rzędzianowice

10

Ziarko Henryk

droga na Trzcianę

 

Statut sołectwa ... tu kliknij

Nie mogę zrozumieć dlaczego zebrania, gdzie wybiera się Radę Sołecką nie zwołano w niedzielę?

Co mówi statut na temat wyborów do Rady Sołeckiej?

Rozdział 2.

WYBORY DO RADY SOŁECKIEJ

§ 45. W przypadku przeprowadzenia wyborów do Rady Sołeckiej w terminie określonym w § 31 ust. 2 stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego Statutu dotyczące wyborów Sołtysa.

Natomiast wspomniany wyżej paragraf 31 ust. 2 mówi jasno:

§ 31.

1. Wójt w drodze zarządzenia wyznacza datę wyborów oraz określa dni, w których upływa termin wykonywania czynności wyborczych.

2. Dniem wyborów wyznacza się niedzielę, przypadającą w terminie do sześciu miesięcy od dnia zakończenia kadencji Rady Gminy i podaje do publicznej wiadomości nie później niż 30 dni przed terminem wyborów. Dniem wyborów w przypadkach określonych w § 35 pkt.10 i 11 jest dzień odbycia zebrania wyborczego.

Natomiast wspomniany powyżej § 35 pkt.10 i 11 mówi:

§ 35.

 1. Prawo pisemnego zgłaszania kandydatów na Sołtysa przysługuje grupie mieszkańców sołectwa w ilości co najmniej 7 osób uprawnionych do głosowania, które podpisują się pod zgłoszeniem.

 

8. Kandydata na sołtysa można zgłaszać także na zebraniu o którym mowa w § 31pkt.5 najpóźniej do 1 godziny od rozpoczęcia zebrania. Zgłoszenia kandydata na sołtysa może dokonać wyłącznie osoba, o której mowa pkt. 2 osobiście do Wójta lub do upoważnionego w tym celu pracownika Urzędu Gminy.

9. W przypadku nie zgłoszenia kandydatów na sołtysa w terminie, o którym mowa w ust. 8, nie przeprowadza się wyborów na zasadach określonych w niniejszym Rozdziale. 

10. Jeżeli w danym okręgu zgłoszony został tylko jeden kandydat, wówczas również nie przeprowadza się wyborów na zasadach określonych w niniejszym Rozdziale.

11. W przypadkach, o których mowa w ust. 9 i ust. 10 wybory na sołtysa przeprowadza się na zebraniu wyborczym zwołanym przez Wójta Gminy Mielec

 

 

Gdzie powszechność wyborów, które odbywają się w dni pracujące?dodano 13.04.2019 r.

Z e b r a n i e W y b o r c z e

15.04.2019 r. (najbliższy poniedziałek) godz. 18.00

Drodzy Mieszkańcy Woli Mieleckiej. BARDZO PROSZĘ WAS o przybycie do Domu Ludowego, gdzie odbędą się wybory do Rady Sołeckiej.

Porządek zebrania:

1. Wybór przewodniczącego zebrania.  (Dobrze by było, gdyby wybrać na przewodniczącego zebrania osobę, która sprawnie i „czytelnie” poprowadzi to zebranie).
2. Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa.
(Statut mówi: § 35. ust 8. Kandydata na sołtysa można zgłaszać także na zebraniu o którym mowa w § 31pkt.5 najpóźniej do 1 godziny od rozpoczęcia).
3. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady sołeckiej za okres mijającej kadencji.
4. Sprawy bieżące wsi.
5. Zasady wyborów do Rady
Sołeckiej.
6.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Sołeckiej.
(Do tej pory Rada Sołecka liczyła 10 osób. Uważam, że niekorzystne jest zmniejszanie składu Rady. Jest to praca społeczna i nic nas to nie kosztuje, a im więcej osób, tym więcej pomysłów i rąk do pracy).
7. Zgłaszanie kandydatów do rady sołeckiej.
( W tym momencie będzie można zgłaszać kandydatów do Rady Sołeckiej. Liczba kandydatów jest nieograniczona. Nie wolno odrzucać kandydatur osób, które chociaż nie są obecne na zebraniu wyborczym, to wyraziły pisemnie zgodę na kandydowanie).
8. Prezentacja kandydatów na Sołtysa.
9. Wybór Sołtysa - gdy zgłosi się 1 kandydat.
(Gdyby był tylko 1 kandydat na sołtysa, to wybory przeprowadza się na tym zebraniu).
10. Prezentacja kandydatów do Rady sołeckiej.
11. Wybory Rady sołeckiej.
(Każdy głosujący może jednocześnie zagłosować na tyle osób ile ustali zebranie wiejskie w pkt. 6 zebrania. Przykład: jeżeli zebranie wcześniej zadecyduje, że Rada Sołecka ma liczyć 10 osób, to każdy głosujący może zagłosować maksymalnie na 10 osób z listy wszystkich zgłoszonych kandydatów. Może oddać głos na mniejszą liczbę niż te 10 osób. Jeżeli odda głos na więcej niż te 10, to jego karta z głosowania jest nieważna).

Do przeprowadzenia głosowania będzie powołana 3 osobowa komisja skrutacyjna.
W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić kandydaci na członków rady sołeckiej.

Zachęcam do oddania głosów na osoby, które podane są w  tabelce wyżej.

 

Kandydowanie na sołtysa nie wyklucza kandydowania do rady sołeckiej. Obecnie jestem członkiem Rady Sołeckiej.
Osoba wybrana na członka Rady Sołeckiej jeżeli kandyduje na sołtysa i uzyskuje w tych wyborach mandat
sołtysa zwalnia miejsce w radzie sołeckiej . Na to miejsce zostaje przyjęta osoba, która uzyskała kolejną liczbę
głosów.

Kawalec Mariusz radny i kandydat na sołtysa
                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe