Posiedzenie komisji RGM przed VI sesją 27.05.2019

Nagranie z obrad komisji przed VI sesją Rady Gminy Mielec … tu

Nagranie z dyskusji radnych i zastępcy Wójta o zalaniach, która odbyła się bezpośrednio po komisjach… tu

Porządek obrad:

 1. Złożenie ślubowania przez radną Rady Gminy Mielec wybraną w głosowaniu w dniu 24 marca 2019 r.
 2. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Gminy Mielec.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
 10. Interpelacje i zapytania Radnych.
 11. Sprawy różne.

Sesja odbędzie się w dniu 29 maja 2019 roku o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.