Posiedzenie komisji RGM przed XXV sesją 27.09.2021 – zdalne

W dniu 27.09.2021 roku odbyło się połączone posiedzenie komisji przed XXV sesją Rady Gminy Mielec.

Nagranie z komisji … tu

Porządek obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Mielec prawa własności  nieruchomości położonych w miejscowości Wola Mielecka.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Mielec prawa własności  nieruchomości położonych w miejscowościach Podleszany i Książnice.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Mielec prawa własności  nieruchomości położonej w miejscowości Rzędzianowice.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Mielec prawa własności  części nieruchomości położonej w miejscowości Podleszany.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gminy Mielec.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej nr XXIV/186/2021 Rady Gminy Mielec z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2021 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIV/187/2021 Rady Gminy Mielec z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu zmian w „Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązującym na terenie gminy Mielec organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.
 11. Przyjęcie Apelu w sprawie prac nad „Unijną strategią na rzecz bioróżnorodności 2030 Przywracanie przyrody do naszego życia”.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Sprawy różne.


Sesja odbędzie się w dniu 29 września 2021 roku  o godzinie  9.00  w zdalnym trybie obradowania.

Komisje odbędą się w dniu 27 września 2021 roku  o godzinie  9.00  w zdalnym trybie obradowania.


Projekty uchwał są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mielec.