Propozycja nowych statutów sołectw. Konsultacje społeczne w sprawie wyrażenia opinii o projektach

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/33/2019 Rady Gminy Mielec z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mielec (Dz. Urz. Woj. Podk. z dnia 12 lutego 2019 r. poz.979)

podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzeniu z mieszkańcami  Gminy Mielec konsultacji społecznych w sprawie wyrażenia opinii o projektach statutów sołectw.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 26 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r.

Z projektem statutu sołectwa mieszkańcy mogą zapoznać się:

1 – na stronie internetowej Urzędu Gminy Mielec, BIP Gminy Mielec www.gmina.mielec.pl
2 – u sołtysów w poszczególnych sołectwach Gminy Mielec,
3 – w Urzędzie Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec ( pok. nr 34 )

Opinie i uwagi mieszkańców należy składać na formularzu zgłoszeniowym.
Wzór formularza zgłoszeniowego jest zamieszczony na stronie internetowej Gminy Mielec, BIP Gminy Mielec, u sołtysów oraz dostępny jest w Urzędzie Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, (pokój nr 34).

Opinie i uwagi do projektu statutu mieszkańcy sołectwa mogą zgłaszać poprzez:

  1. złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Mielec;
  2. przesłanie w formie elektronicznej (w postaci skanu wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego) na adres: sekretariat@ug.mielec.pl lub radagminy@ug.mielec.pl z dopiskiem: „Konsultacje – Statuty Sołectw„
  3. przesłanie pocztą wypełnionego formularza na adres: Urząd Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie  na stronie internetowej Gminy Mielec, BIP Gminy Mielec oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mielec.

Wyniki konsultacji w sprawie projektu statutu sołectwa dotyczą oddzielnie każdego sołectwa i mają charakter opiniodawczy.

PROJEKT STATUTU … tu kliknij

Dokumenty do pobrania dostępne są w ogłoszeniu konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mielec.