Przed nami XLIII sesja Rady Gminy Mielec 22.11.2023. Wójt proponuje kolejne podwyżki

Na 22 listopada 2023 r. zaplanowano XLIII sesję Rady Gminy Mielec. Wójt kolejny raz w tej kadencji proponuje podwyżki.

Proponowany porządek obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/160/2021 Rady Gminy Mielec z dnia 31 marca 2021r. w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, placówek i ośrodków, zamieszkałych na terenie Gminy Mielec, wobec których gmina nie ma ustawowego obowiązku bezpłatnego dowożenia.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego, od nieruchomości i środków transportowych na rok 2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Mielec a Gminą Miejską Mielec.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Mielec.
 13. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 16. Sprawy różne.

Sesja odbędzie się w dniu 22 listopada 2023 roku o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.

Posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 20 listopada 2023 r. o godz. 9:00 w budynku Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie zawiadomienia o sesji w Biuletynie Informacji Publicznej.