Przed nami XLV – ostatnia w tej kadencji sesja Rady Gminy Mielec

Proponowany porządek obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Mielec.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Mielec.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Generała Władysława Andersa” wiaduktowi zlokalizowanemu na granicy Gminy Miejskiej Mielec  i Gminy Mielec.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielec w 2024 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  nabycie na rzecz Gminy Mielec prawa własności  części nieruchomości położonej w miejscowości Rydzów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 r.
 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec za 2023 r.
 12. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2023 r.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 15. Sprawy różne.

Sesja odbędzie się w dniu 20 marca 2024 roku o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.
Komisje odbędzią się w dniu 18 marca 2024 roku o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie zawiadomienia o sesji w Biuletynie Informacji Publicznej.