XXIX Sesja Rady Gminy Mielec – nadzwyczajna – poszerzenie kompetencji wójta, przekazanie 650 tys. zł na rondo w Woli Mieleckiej

Na XXIX sesji nadzwyczajnej, która odbyła się 08.04.2022 radny Jerzy Krawczyk zadał wójtowi dwa pytania odnośnie uchodźców. Wójt krótko odpowiedział – odpowiem w odpowiednim czasie. Proszę oglądnąć 2,5 minutowy skrót, gdzie jest to pokazane i omówione.

Ponadto na początku sesji zwróciłem uwagę, że nie zachowano terminu, który mówi, iż radni mają być powiadomieni na 7 dni przed sesją. Ja dokumenty wraz z zawiadomieniem otrzymałem 05.04.2022.
Statut Gminy Mielec w § 9. ust. 2 mówi:
O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad wraz z projektami uchwał do podjęcia powiadamia się skutecznie radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad.

Widać więc, że nie dotrzymano tego terminu. Na stronie internetowej gminy też materiał o sesji ukazał się 5 kwietnia, czyli nie dochowując 7 dniowego terminu.

20220408 strona gminy 1

W punkcie 1 sesji w zmianach w budżecie m.in. 460 tys. zł przeznaczono na przebudowę dróg gminnych w 5 miejscowościach o łącznej długości 3,4 km. W Chorzelowie będzie, to łącznie 1,7 km, a np. w Woli Mieleckiej 223 m.

W punkcie 2 sesji przeznaczono 650 tys. zł na pomoc dla powiatu na budowę ronda w Woli Mieleckiej, koło Delikatesów.

W punkcie 3 sesji zwiększono uprawnienia wójta.
Upoważnia się Wójta Gminy Mielec do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

  1. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Mielec do:
    1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
    2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki
    .

Dyskusja o terminie zawiadomienia o sesji … tu kliknij

Dyskusja o drogach na które przeznaczono 460 tys. zł … tu kliknij

M.Kawalec dyskusja o rondzie w Woli Mieleckiej … tu kliknij

Pkt. 3 sesji

J.Krawczyk o poszerzaniu kompetencji dla wójta … tu kliknij

M.Kawalec o poszerzeniu kompetencji dla wójta … tu kliknij

W.Zaręba o poszerzaniu kompetencji dla wójta … tu kliknij

Pytanie J.Krawczyka do wójta w sprawie uchodźców z Ukrainy … tu kliknij

Pytanie J.Krawczyka do wójta w sprawie dzieci uchodźców z Ukrainy … tu kliknij

Cała sesja poniżej.

Porządek obrad nadzwyczajnej sesji:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w roku 2022.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2022 Nr XXVII/217/2021 Rady Gminy Mielec z dnia 29 grudnia 2021 r.

Sesja odbędzie się dniu 8 kwietnia 2022 roku o godzinie 9.00 w sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu z s. w Chorzelowie.

Projekty uchwał są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mielec … tu kliknij