VIII Sesja Rady Gminy Mielec VII kadencji 30.06.2015

W dniu 30.06.2015 r odbyła się VIII sesja Rady Gminy Mielec.
Dla mieszkańców Woli Mieleckiej korzystne decyzje po sesji to:
przejęcie prywatnej drogi w Woli Mieleckiej przez gminę (pkt. 7),
położenie asfaltu na drodze do Komosu.
Ważną informacją jest to, że starostwo rozpocznie procedurę przetargu na chodniki i nasz chodnik w kierunku Trzciany zostanie wykonany.
Na początku wolnych wniosków Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie z kontroli Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Film z sesji … tu

Porządek obrad:

1. Interpelacje Radnych.
2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2014 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Wola Mielecka na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXVII/291/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Wola Mielecka na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzania I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec nr 1/98 uchwalonego uchwałą Nr X/47/99 Rady Gminy Mielec z dnia 29 czerwca 1999r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej prawa przejazdu i przechodu przez nieruchomość własną Gminy Mielec oznaczoną jako działka nr 1051/2 w obrębie 37 – Chorzelów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów dla mieszkańców Gminy Mielec w komunikacji miejskiej realizowanej na terenie Gminy Mielec.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r.
13. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015 roku o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.