XVIII Sesja Rady Gminy Mielec VII kadencji 30.06.2016

W dniu 30.06.2016r. odbyła się XVIII sesja Rady Gminy Mielec.
Porządek obrad … tu

W wolnych wnioskach poruszyłem … tu:
rozbudowę stacji poboru wody w Rzędzianowicach, która zaopatruje w wodę miejscowości po lewej stronie Wisłoki,
powołanie komisji w sprawie wyjaśnienia wątpliwości związanych z płytkami i ziemią,
wiatraki w Rzędzianowicach,
krata na wlocie do kanału koło szkoły,
kosze koło filii SOKiS

Odpowiedź na nieprawdziwe zarzuty sołtysa z Chorzelowa … tu

Film z sesji … tu

Porzędek obrad:

1.    Interpelacje Radnych.
2.    Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia VII zmiany Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego  nabycia własności nieruchomości położonych
w miejscowości Chorzelów  na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości  położonej  w Podleszanach  stanowiącej  mienie komunalne.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielec
na lata 2016 – 2022.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXX/233/2013 Rady Gminy Mielec
z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy za opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
11.    Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu  30 czerwca 2016 roku  o godzinie  10.00  w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.