XVIII Sesja Rady Gminy Mielec VIII kadencji 25.11.2020 – podatki – pierwsza zdalna sesja

W dniu 25.11.2020 r. odbyła się XVIII sesja Rady Gminy Mielec. Była to pierwsza zdalna sesja.


Radny Andrzej Klich z informacją w sprawie Tauronu … tu


Radny Mariusz Kawalec o sołtysach na zdalnej sesji, o kastracji zwierząt, laptopach, melioracji, fotowoltaice i rankingu gmin … tu


Film z sesji … tu

Porządek obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
 3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego, od nieruchomości i środków transportowych na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XV/117/2020 Rady Gminy Mielec z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 11. Interpelacje i zapytania Radnych.
 12. Sprawy różne.


Projekty uchwał … tu kliknij


Sesja odbędzie się w dniu 25 listopada 2020 roku  o godzinie  16.00  w zdalnym trybie obradowania.


Przebieg obrad sesji Rady Gminy Mielec transmitowany będzie pod adresem: gmina.mielec.pl/transmisje
Komisje w trybie zdalnym odbędą się 23 listopada o godz. 16.00

Sprawy, które mieszkańcy chcieliby poruszyć na sesji proszę przekazywać za pośrednictwem radnych.