XXIV Sesja Rady Gminy Mielec 04.10.2012

Porządek obrad:

1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Mielec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową w miejscowości Wola Mielecka w gminie Mielec – część A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
10. Informacja Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych planowych kontroli.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
SESJA RADY GMINY MIELEC odbędzie się w dniu 4 października 2012 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Jadernych 7

Dzisiejsza sesja powinna uspokoić sprawę zagrożonych ośrodków zdrowia. Rada przyjęła uchwałę obniżającą minimalną
stawkę z 8zł/m2 do 5zł/m2 za wynajem lokali z przeznaczeniem pod ośrodki zdrowia.
Okręgi wyborcze, które również były przedmiotem sesji na Woli Mieleckiej zostały uchwalone:
I okręg od nr 1-275 (proponowany był 1-162 i 396 do końca)
II okręg od nr 276 do końca (proponowany 163-395)

Pierwszy film dotyczy sprawy usunięcia mnie z obrad kolejnych komisji przed XXIV sesją.
Film … tu

Drugi film dotyczy spraw podziału gminy na okręgi wyborcze.
Wola Mielecka wg projektu Wójta miała być podzielona:
I okręg od nr 1 do 162 i od 396 do końca
II okręg od nr 163 do 395
Ponieważ inne miejscowości podzielone były po kolei, to ja też złożyłem wniosek o podzielenie po kolei. Pracownicy gminy przygotowali taki podział, który na sesji został przyjęty:
I okręg od nr 1 do 275
II okręg od nr 276 do końca
Przykładowo podział Chorzelowa:
I okręg od nr 1 do nr 239
II okręg od nr 240 do nr 564 
III okręg od nr 565 do końca
Przykładowo podział Podleszan:
I okręg od nr 1 do nr 301
II okręg od nr 302 do końca plus RYDZÓW
Więc teraz i nasza miejscowość jest tak samo podzielona, jak inne. Jak widać na filmie nasz Sołtys nie rozumie słowa po kolei proponując przyjęcie wniosku Wójta, że niby właśnie ten wniosek jest po kolei.
Film w pierwszych 7 minutach jest skrótem, a od 7 minuty prezentowany jest dla wytrwalszych widzów cały punkt 4.
Film … tu

Podjęta też została uchwała dotycząca wysokości stawek za wynajem nieruchomości pod ośrodki zdrowia.
Wójt przygotował projekt, który jak się okazało wśród radnych wzbudził obawy. Dawał on Wójtowi dużo większe możliwości co do gospodarowania mieniem gminy.
Przyjęty został, natomiast złożony przeze mnie i przez Magdalenę Bania, Włodzimierza Rządzkiego radnych z Rzędzianowic oraz naszego drugiego radnego Jana Kołodzieja projekt uchwały, który obniżył minimalną cenę wynajmu dla ośrodków zdrowia z 8 zł/m2  na 5 zł/m2 co ma uchronić przed likwidacją kolejne ośrodki zdrowia.
Film … tu

Materiał filmowy umieszczony poniżej dotyczy interpelacji i wolnych wniosków. Było pytanie o strefę na Woli Mieleckiej o wpływy z kar umownych, przystanek na granicy z Trzcianą i o dodatkowe finanse do dyspozycji Rady Gminy.
Film … tu

Mariusz Kawalec