XXV Sesja Rady Gminy Mielec 28.11.2012

Porządek obrad:
1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Rydzowie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Mielec na rok 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego od nieruchomości i środków transportowych na rok 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego, podatku leśnego i od nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej NR XXI/158/2012 Rady Gminy Mielec z dnia 31maja 2012 roku o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
17. Podjęcie uchwały w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mielec, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Mielec.
19. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Mielec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
21. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
22. Sprawy różne i wolne wnioski.
Sesja odbędzie się 28 listopada 2012 r. (środa) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Jadernych 7

XXV Sesja Rady Gminy Mielec trwała 6 godzin.
Najważniejsze punkty sesji to uchwała o zamiarze likwidacji szkoły w Rydzowie i uchwalenie wysokości podatków. Na początku sesji zdjęto z porządku obrad punkty, które nie zyskały na komisjach przychylności radnych, a dotyczyły wprowadzenia opłaty adiacenckiej. Wójt już drugi raz w tej kadencji proponował wprowadzenie opłat adiacenckich, ale rada nie chce obciążać „zwykłych” mieszkańców kolejnymi opłatami.

Podjęto uchwałę o zamiarze likwidacji szkoły w Rydzowie wynikiem 8 za do 7 przeciw likwidacji. Cały ten punkt można zobaczyć na filmie.

Filmik z rozmowy i głosowania nad uchwałą o zamiarze likwidacji szkoły w Rydzowie … tu

Przeciętna podwyżka podatku na 2013 r. to ok 3%, czyli o poziom inflacji. Wnioskowałem na komisji, żeby nie podnosić podatków od mieszkań i podwórek, bo zostały w ubiegłym roku mocno podniesione. Komisja mandatowa i oświatowa poparły ten wniosek i również na sesji został on przegłosowany. Skutkował będzie tym, że nie wzrośnie kwota podatku od ww. pozycji. Na sesji złożyłem wniosek, aby jeszcze pozostawić bez podwyżki budynki pozostałe (garaże) na poziomie z 2012r., ale Rada nie przyjęła tego wniosku i zapłacimy już nie 3,40zł/m2, a 3,50zł/m2. Przebieg tego punktu można zobaczyć na filmiku.

Filmik z uchwalania podatków … tu

Rada przyjęła uchwałę, która umożliwia teraz bez żadnych wcześniejszych zgłoszeń udział w komisjach rady gminy każdemu mieszkańcowi.  Punkt ten pojawił się po tym jak zostałem usunięty z październikowej komisji przez p. Sikorę. Zdzwiło mnie, że nadal przewodniczący komisji rewizyjnej był przeciwny temu, aby mieszkańcy mogli w każdej chwili pojawić się na komisji. Cały ten punkt można oglądnąć na filmiku.

Filmik – bezwzględne dopuszczenie mieszkańców do komisji statutowych … tu