XXVII Sesja Rady Gminy Mielec 21.02.2013

Zbliża się XXVII sesja. Na niej ma być rozstrzygnięty sposób w jaki nasza gmina będzie prowadziła gospodarkę odpadami. Proszę o ewentualne uwagi i podpowiedzi w tym temacie na adres mailowy radnych:
mariuszkawalec(małpa)poczta.fm  lub
janekkolodziej(małpa)poczta.fm
Proponuję oglądnąć filmik z zebrania na którym Wójt prezentował swoją koncepcję w tej sprawie.

Film .. tu

Porządek obrad :
1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Rydzowie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XX/150/2012 Rady Gminy Mielec z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mielec.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielec.
8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia spółdzielni socjalnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/201/2012 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Mielec na rok 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Mielec podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
13. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu  21 lutego 2013 roku (czwartek) o godzinie  9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Jadernych 7.

Na XXVII sesji Rady Gminy Mielec, która odbyła się 21.02.2013 r. w wolnych wnioskach poruszyłem skandaliczne zachowanie naszego sołtysa Wiesława Sobonia.
Od pewnego czasu unikał odpowiedzi na pytanie co stało się z płytkami z rozebranego odcinka chodnika od szkoły do skrzyżowania oraz prowadził zebrania wiejskie łamiąc statut, a decyzje jakie zapadały były niekorzystne dla naszej miejscowości.
Wreszcie sołtys przyznał się, że płytki sobie wziął z nikim tego nie uzgadniając. Tłumaczył się, że wziął je za to, że kosił trawę i rozsypywał nawóz. Osób, które kosiły trawę i rozsypywały nawóz bezinteresownie w naszej wsi było wiele. Sam też wykonywałem takie prace. Nikomu poza Wiesławem Soboniem nie przyszło jednak do głowy, aby, za to sobie coś wziąć. Jak płytki były demontowane mieszkańcy chcieli je kupić wówczas sołtys twierdził, że pójdą one do zagospodarowania na wieś. Klub sportowy chciał też z tych płytek ułożyć dojście do stadionu, aby nie chodzić po błocie usłyszał wtedy, że są one własnością sołtysa. Rodzi mi się pytanie co jeszcze sołtys weźmie sobie, jak coś zrobi?
Kolejnym posunięciem sołtysa było oskarżenie mnie o to, że podczas budowy chodnika w kierunku Trzciany kamień, który miał iść pod chodnik poszedł na mój mostek. Jest to oszczerstwo. Pokazuje w materiale filmowym, że to co mówi sołtys jest nieprawdą.
To, że Wiesław Soboń przywłaszczył sobie majątek wsi nie znaczy, że inni też tak robią. Sam fakt, że składałem reklamację na ten chodnik i na wiosnę znów złożę kolejną wskazuje, że firma nic nie dała mi bezpodstawnie. Kamień otrzymałem końcem listopada w zamian za zniszczenia jakie firma wyrządziła mi trzymając sprzęt do budowy chodnika na mojej działce. Budowa została zakończona na przełomie sierpnia i września. Kamień dostałem, więc kilka miesięcy później.
Na sesji złożyłem też interpelację, którą przedstawiam poniżej.

Mariusz Kawalec

komentuj … tu

Filmik – oszczerstwo sołtysa … tu 

Filmik sprawy Woli Mieleckiej i przywłaszczonych płytek chodnikowych … tu


Film z I części – ściągnięcie uchwał śmieciowych z porządku i likwidacja szkoły w Rydzowie…tu

Poniżej interpelacja i odpowiedź.

20130220 interpelacja
20130305odp na interlelacje