XXX Sesja Rady Gminy Mielec – nadzwyczajna – budowa bazy dla GZGK – znów na sesji nie przestrzegano obowiązującego prawa

Dziś 14.04.2022 r., odbyła się XXX sesja Rady Gminy Mielec i drugi raz z rzędu, była to sesja nadzwyczajna. Dokonano zmiany w budżecie dotyczącej budowy zaplecza GZGK.

Na poprzedniej sesji zwróciłem uwagę, że nie zachowano terminu, który mówi, iż radni mają być powiadomieni na 7 dni przed sesją.
Statut Gminy Mielec w § 9. ust. 2 mówi:
O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad wraz z projektami uchwał do podjęcia powiadamia się skutecznie radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad.

Dziś sytuacja powtórzyła się i na dodatek, że nie dochowano terminu, to jeszcze przewodniczący nie pozwolił złożyć mi wniosku formalnego. Wiedział, że nie dochowany jest termin, więc abym o tym nie mówił nie udzielił mi głosu. Tak teraz wyglądają prace rady. Przez 12 lat, jak jestem w samorządzie, tak bezczelnych i notorycznych sytuacji, gdzie nie przestrzega się prawa nie było. Zastanawiam się czy to jeszcze Rada Gminy, czy już banda gminy?

W związku z tymi dwiema sesjami złożę skargę do Wojewody na działania Rady Gminy.

Widząc do czego prowadzi grupa radnych związana z obecnym Wójtem zmuszony jestem do przygotowania dla Państwa pewnych informacji, które będę stopniowo publikował. Stąd też w miarę moich czasowych możliwości będą pojawiać się informacje, które powinni Państwo wiedzieć i powinny one Państwa zainteresować.

W dyskusji J.Krawczyk i M.Kawalec skrytykowaliśmy miejsce budowy zaplecza dla GZGK, które zlokalizowane jest w pobliżu lotniska czyli obecnie bazy amerykańskich żołnierzy. Zrzut z góry budowanego zaplecza, też budzi nasze wątpliwości ze względu na zbyt małą naszym zdaniem powierzchnię garaży. Ścianka działowa w garażu zdecydowanie ogranicza możliwości. Proszę wysłuchać całej naszej argumentacji na filmie.

Rzut z góry garażu

20220414 zrzut garazu gzgk

Poniżej w PDF rzut z góry całego budynku.

Składam na sesji wniosek formalny … tu 

Prezentacja budowy zaplecza GZGK zastępca wójta … tu

M.Kawalec o budowie zaplecza GZGK … tu

J.Krawczyk o budowie zaplecza GZGK … tu

M.Kawalec ponownie o budowie zaplecza dla GZGK … tu

Wójt J.Piątek o budowie zaplecza … tu

M.Kawalec o zapleczu i terenach przemysłowych w Woli Mieleckiej … tu

M.Kawalec o małym garażu dla GZGK … tu

Nagranie XXX sesji poniżej

Porządek obrad:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Sesja odbędzie się dniu 14 kwietnia 2022 roku o godzinie 9.00 w sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu z s. w Chorzelowie.

Projekty uchwał są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mielec.