Za nami komisja przed jutrzejszą XLIV sesją RGM

Dziś 27 grudnia odbyło się posiedzenie komisji przed jutrzejszą sesją budżetową.

M.Kawalec o zakwaszonych ściekach … tu kliknij

M.Kawalec o lokalizacji zaplecza Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej … tu kliknij

M.Kawalec o uzbrojonych działkach Pana Wójta (lub najbliższej rodziny) przy okazji budowy bazy GZGK … tu kliknij

Rozpoczęcie dyskusji o gospodarowaniu odpadami komunalnymi … tu kliknij

J.Krawczyk o gospodarce odpadami komunalnymi … tu kliknij

M.Kawalec o gospodarce odpadami komunalnymi … tu kliknij

Całe nagranie z komisji poniżej

Proponowany porządek obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2024.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy  finansowej dla  Powiatu Mieleckiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2023 Nr XXXVII/281/2022 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2022 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. 
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 11. Sprawy różne.

Sesja odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023 roku o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.

Komisje odbędą się w dniu 27 grudnia 2023 roku o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie zawiadomienia o sesji w Biuletynie Informacji Publicznej.