Za nami komisje przed III sesją Rady Gminy Mielec

więcej wkrótce…

Proponowany porządek obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Mielec za 2023 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mielec wotum zaufania.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Mielec.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Mielec prawa własności  nieruchomości, oznaczonych działkami nr 6/14 i nr 7/1, położonych w miejscowości Chorzelów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Mielec prawa własności  nieruchomości oznaczonej jako działka nr 10/17, położonej w miejscowości Chorzelów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Mielec prawa własności  nieruchomości położonej w miejscowości Rzędzianowice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Mielec prawa własności  nieruchomości położonych w miejscowości Złotniki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Mielec.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w roku 2024.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 r.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 20. Sprawy różne.

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie zawiadomienia o sesji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Sesja odbędzie się w dniu 26 czerwca 2024 roku o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.
Komisje odbędą się w dniu 24 czerwca 2024 roku o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.

Informacja na temat raportu o stanie gminy … tu kliknij