Za nami komisje, przed XLIII sesją Rady Gminy Mielec. Wójt proponuje kolejne podwyżki

Dziś odbyło się posiedzenie komisji przed nadchodzącą XLIII sesją.

Dyskusja o podwyżce za odpady komunalne … tu kliknij

Poniżej całe nagranie z komisji:

Poniżej istotne fragmenty prezentacji, jak była przedstawiona na komisji odnośnie gospodarowania odpadami. Prezentacja przygotowana przez Pana Mirosława Serafina.

20231120 prezentacja odpady 1
20231120 prezentacja odpady 2
20231120 prezentacja odpady 3
20231120 prezentacja odpady 4
20231120 prezentacja odpady 5
20231120 prezentacja odpady 6
20231120 prezentacja odpady 7
20231120 prezentacja odpady 8
20231120 prezentacja odpady 9
20231120 prezentacja odpady 10
20231120 prezentacja odpady 11
20231120 prezentacja odpady 12
20231120 prezentacja odpady 13
20231120 prezentacja odpady 14
20231120 prezentacja odpady 15
20231120 prezentacja odpady 16

Proponowany porządek obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/160/2021 Rady Gminy Mielec z dnia 31 marca 2021r. w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, placówek i ośrodków, zamieszkałych na terenie Gminy Mielec, wobec których gmina nie ma ustawowego obowiązku bezpłatnego dowożenia.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego, od nieruchomości i środków transportowych na rok 2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Mielec a Gminą Miejską Mielec.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Mielec.
 13. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 16. Sprawy różne.

Sesja odbędzie się w dniu 22 listopada 2023 roku o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.

Posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 20 listopada 2023 r. o godz. 9:00 w budynku Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie zawiadomienia o sesji w Biuletynie Informacji Publicznej.