Palisz węglem – zgłoś się po dodatek węglowy

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo 3000,00 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Informujemy, że na terenie Gminy Mielec obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizować będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Głowackiego 5. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 17 717 52 51.

Wnioski można składać:

  • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP;
  • papierowo w Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Głowackiego 5 w godzinach: poniedziałek 7:30-17:00, wtorek-czwartek 7:30-15:30 oraz piątek 7:30-14:00;
  • w SAMORZĄDOWYM OŚRODKU KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC w CHORZELOWIE w dniach 23, 25, 30 sierpnia i 1 września w godzinach od 14.30 do 17.30;
  • w FILII SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC W WOLI MIELECKIEJ w dniach 23, 25, 30 sierpnia i 1 września w godzinach od 14.30 do 17.30;
  • ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEŚNI w dniach 22, 24, 29 i 31 sierpnia w godzinach od 14.30 do 17.30.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożone po 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Do pobrania: