Za nami XXXIX sesja Rady Gminy Mielec 26.04.2023

W dniu 26 kwietnia 2023 roku o godzinie 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5 odbyła się XXXIX sesja Rady Gminy Mielec.

Do gminy wpłynęła petycja o wyrażenie sprzeciwu (przez Radę Gminy Mielec) dotyczącego sprzeciwu przeciw połączeniu Polski i Ukrainy w jedno państwo. Rada mogła przyjąć takie stanowisko, ale tego nie zrobiła. Od pewnego czasu w mediach można zauważyć narrację mówiącą o połączeniu Polski i Ukrainy. Czasami bywa to nazywane Ukropol.

Dyskusja w sprawie petycji przeciw połączeniu Polski i Ukrainy w jedno państwo … tu kliknij

Skarga na bezczynność Wójta … tu kliknij

Przewodniczący rady Bogdan Cygan notorycznie nie przestrzega zapisów Statutu Gminy Mielec podejrzewam, że robi to ze względu na jego nieznajomość. Radnym z „komitetu Wójta” pozwala dyskutować nie w temacie, a mi próbuje niezgodnie ze statutem zabierać głos nawet, gdy mówię ściśle w temacie (szczególnie, gdy mówię rzeczy niewygodne).
Fragment, jak zwracam przewodniczącemu uwagę o zamykanie dyskusji … tu kliknij

J.Krawczyk w sprawie regulaminu wywozu nieczystości z szamb i oczyszczalni … tu kliknij

M.Kawalec o niedotrzymaniu uzgodnień z komisji … tu kliknij

Dwa dni wcześniej większość radnych deklarowała, że punkt w sprawie stawek maksymalnych zdejmiemy z porządku obrad. Znając realia Jerzy Krawczyk nawet śmiał się do radnego Szostaka, że na sesję jednak ten punkt zapewne wejdzie i nie będzie zdjęty. Radny Szostak powiedział, że to byłoby śmieszne. Okazało się jednak, że Jerzy Krawczyk miał rację i za sprawą jakiejś magicznej różdżki radni „z komitetu Wójta” zmienili swoje deklaracje z komisji i nie zdjęli tego punktu.

W.Zaręba w sprawie spraw kanalizacji i połączenia Rydzowa z Podleszanami … tu kliknij

M.Kawalec w sprawie górnych stawek za wywóz szamba … tu kliknij

M.Kawalec zapytanie w sprawie kwoty wypłaconych nagród w latach 2018-2022 … tu kliknij

20230426 nagrody


Sprawy różne:

M.Kawalec o odbiorze odpadów komunalnych, chodniku Książnice – Goleszów, programie Sportowa Polska, osuwisku na brzegu Wisłoki … tu kliknij

Odnośnie mojej wypowiedzi na sesji w sprawie odbioru odpadów BIO i zmieszanych, tak jak mówiłem w marcu były zabrane jednym autem. Natomiast w kwietniu odbiór był w dniu sesji i później okazało się, że odpady BIO były zabrane innym autem, a zmieszane innym autem.

M.Kawalec o OSP Wola Mielecka … tu kliknij

M.Kawalec o projekcie Pracownia Orange … tu kliknij

M.Kawalec o żenującym potraktowaniu sołtysów … tu kliknij

M.Kawalec o ustawie, którą interesował się Pan Poseł Kapinos w sprawie sprzedaży majątku gminy … tu kliknij

M.Kawalec jeszcze o OSP … tu kliknij

M.Kawalec doprecyzowanie o OSP … tu kliknij

Całe nagranie z sesji:


Porządek obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielec.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbiór osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mielec
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Mielec prawa własności  nieruchomości położonych w miejscowości Wola Mielecka.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 13. Sprawy różne.

Sesja odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2023 roku o godzinie 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.

Komisja odbędą się w dniu 24 kwietnia 2023 roku o godzinie 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie BIP Gminy Mielec … tu kliknij