Przed nami XXXVII sesja Rady Gminy Mielec – budżet na 2023 rok

Porządek obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2023.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy  finansowej dla  Powiatu Mieleckiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2022 Nr XXVII/217/2021 Rady Gminy Mielec z dnia 29 grudnia 2021 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXIII/253/2022 Rady Gminy Mielec z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/119/2016 Rady Gminy Mielec z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Mielec na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/241/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, dla których Gmina Mielec jest organem prowadzącym.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 14. Sprawy różne.

  Sesja odbędzie się w dniu 28 grudnia 2022 roku o godzinie 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.
  Komisje przed sesją odbędą się w dniu 27 grudnia 2022 roku o godzinie 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.

  Projekty uchwał są zamieszczone na stronie zawiadomienia o sesji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mielec.