Sesje Rady Gminy Mielec do 2018

Tu szybko znajdziesz informacje z sesji VI  i  VII kadencji Rady Gminy Mielec.

Klikając  …tu… przejdziesz na mój kanał video gdzie są wszystkie moje filmy.

XXXII sesja RGM 23.11.2017 – Interpelacja w sprawie utworzenia cmentarza, a w w.w. poruszyłem tematy: braku w projekcie budżetu na 2018 r. środków finansowych na boisko wielofunkcyjne w WM, tabliczek wskazujących nr-y domów w bocznych uliczkach na terenie gminy, chodnika od ścieżek do krzyżowki w WM, oświetlenia drogi granicznej WM/ Podleszany. Nieotrzymywanie odpowiedzi, ani potwierdzenia odczytu na moje maile do wójta. Odwodnienia drogi gminnej na tzw. Płytach i skrzyżowanie ul. Rzemieślniczej z drogą do stolarni. Wyprowadzenia przyłączy ze studzienek umieszczonych w drodze do dwóch/trzech działek, które dziś są nie zamieszkałe, a w przyszłości do ich podłączenia trzeba będzie niszczyć drogę. Powróciłem do brakujących studzienek na trzech posesjach w WM i uszkodzonego przez kombajn lustra przy drodze. Odpowiedzi z MSWiA oraz GIODO. Na koniec poruszyłem temat pomówień na temat mojego zachowania i rzekomych kłótni w gminie. 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi.Podjęcie uchwały w sprawie przedłużania czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Podjęcie uchwał w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich Szkół Podstawowych. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego od nieruchomości i środków transportowych na rok 2018. Wybór nowego przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

XXXI sesja RGM 26.10.2017 – W w.w. poruszyłem:sprawę donosu na mnie do CBA – kto donósł?, uchwały dającej sołtysom „podwójne” wynagrodzenie, zbieranie przez sołtysów podatków od fir, brakujących studzienek kanalizacyjnych na 3 posesjach w Woli Mieleckiej, uszkodzonego lustra przy wyjeździe z drogi gminnej w Woli Mieleckiej. Wnioskowałem, aby w projekcie budżetu uwzględnić poniższe inwestycje: oświetlenie drogi granicznej Podleszany – Wola Mielecka,  położenie asfaltu na dwóch drogach gminnych w Woli Mieleckiej, boisko przy szkole w Woli Mieleckiej, chodnik w Woli Mieleckiej przy DW983 od ścieżek do skrzyżowania, rozbudowę ujęcia wody w Rzędzianowicach. Punktu porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości położonej w miejscowości Książnice, wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Szydłowiec, wyrażenie zgody na zawarcie z Powiatem Mieleckim i Gminami powiatu mieleckiego porozumienia dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn.: „System Alarmowania i Ostrzegania Ludności, rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Mielec, informacja o oświadczeniach majątkowych

XXX sesja RGM 21.09.2017 – Skarga na sołtysa Woli Chorzelowskiej, skarga na dyrektora SOKiS, o kolejnych rzekomych doniesieniach do CBA na radnych, w sprawie odpowiedzi na interpelację, w sprawie przykrycia kanału na ścieżkach w Woli Mieleckiej, zakaz postoju koło szkoły i jakość inwestycji.

XXIX sesja RGM 13.07.2017 – Interpelacja w sprawie: działalności sołtysów w naszej gminie w okresie 2015 – 2017 i  SOKiS w latach 2008 – 2016,o uregulowanie gruntów przy drodze w Woli Mieleckiej i o płyty betonowe na drogach gminnych, powrócił temat z poprzedniej sesji o ilość inwestycji, do której starała się gmina o dotacje. Poruszono temat donosu do CBA na M.Kawalec

XXVIII sesja RGM 22.06.2017 – Interpelację w sprawie niedrożnych rowów przy DW983 Wola Mielecka-Borowa
w miejscowości Wola Mielecka.Poruszyłem również tematy, jakie pojawiały się na forum:strona internetowa gminy i konto na fb, temat dofinansowania projektów, nowe połączenie drogi Mielec – Chorzelów koło lotniska, nadawanie nazw ulicom, stan sieci wodociągowej, ujęcie wody w Rzędzianowicach, rozpoczęcie prac nad nowym statutem, metalowa kładka na chodniku w stronę Piątkowca, wyjazd z parkingu stadionu i szkoły, w sprawie studium gazociągu wysokoprężnego na Szydłowcu, organizacja spotkania z WDM w celu użycia ich infrastruktury do oświetlania ulic gminnych

XXVII sesjaRGM 28.04.2017 – Interpelacja w sprawie obiegu dokumentów w urzędzie, budowy chodnika, DW984, dróg gminnych, studzienek kanalizacyjnych. W wolnych wnioskach zabrałem głos w następujących sprawach:usunięcia płyt betonowych z dwóch dróg gminnych, tabliczek z numerami domów w bocznych uliczkach, nadanie nazwy ulicy w Woli Mieleckiej, prośba o nowy statut, śmieci koło garażu OSP, studzienka na parkingu koło stadionu, oświetlenie dróg gminnych przy pomocy infrastruktury WDM,
pieniądze odzyskane za sprzedane stare ogrodzenie stadionu, zwrot pożyczki dla LKS START, pytanie do radnych Pana Gamracy i Pani Paterak w sprawie nagrywania komisji

XXVI sesja RGM 16.03.2017 – Nieprawidłowości w SOKiS, kanalizacji w Woli Mieleckiej, usunięcie płyt drogowych z dwóch dróg gminnych, OZE – koszty i terminy

XXV sesja RGM 16.02.2017 – Interpelacja w sprawie poprawy rozwiązań komunikacyjnych, śliskich dróg gminnych, metalowej kładki na chodniku w stronę Piątkowca, rozbudowy przy szkole w Rzędzianowicach, uszkodzonej przepompowni w Woli Mieleckiej, nie wywiązywania się sołtysa Woli Mieleckiej ze statutowych obowiązków, deficytu i zadłużenia gminy w latach 2010 – 2016

XXIV sesja RGM 29.12.2016 – Świąteczno budżetowa

XXIII sesja RGM 15.12.2016 – Poruszyłem: Dopytywałem o sytuację GZGK o sprawy związane z wodą i kanalizacją, odzyskanych pieniędzy za wywiezione ogrodzenie przy przebudowie stadionu w Woli Mieleckiej, gospodarki śmieciowej, drogi gminnej w Woli Mieleckiej, metalowej kładki w ciągu chodnika w stronę Piątkowca, poruszania się pojazdów na dziedzińcu szkoły w Woli Mieleckiej, śliskich dróg gminnych i powiatowych po wystąpieniu gołoledzi
 

XXII sesja RGM 24.11.2016 – Poruszyłem: brakujących chodników, śliskiej „kładki” w stronę Piątkowca, pieniędzy za ogrodzenie starego stadionu, naprawy dróg gminnych, lustra koło szkoły, drogi koło Skody, koszy na przystanku, nadawania ulicom nazw, drogi rowerowej do mającego powstać mostu, pozyskiwania środków zewnętrznych przez gminę, przykrych incydentów z udziałem pewnego bywalca gminy, i pod koniec sesji poruszyłem temat OSP, ale nie dotyczy to naszej miejscowości

XXI sesja RGM 29.09.2016 – Poruszyłem: odblaskowych tabliczek z numerami domów przy bocznych uliczkach,  naprawa zniszczonej drogi po pożarze naczepy koło salonu Skody,  lustro przy wyjeździe z bocznego parkingu szkoły w Woli Mieleckiej

XX sesja RGM 01.08.2016 – Udzielenie dotacji na ogrodzenie kościoła w Chorzelowie, ustalenie górnej stawki za wywóz nieczystości… 

XIX  Sesja nadzwyczajna RGM 11.07.2016 – Poruszyłem: spotkania w sprawie ronda, śmierdzących worków na śmieci, jakości budowanej kanalizacji
XVIII Sesja RGM 30.06.2016 – Poruszyłem: rozbudowę stacji poboru wody w Rzędzianowicach, powołanie komisji, wiatraki w Rzędzianowicach, krata na wlocie do kanału koło szkoły, kosze koło filii SOKiSM

XVII Sesja RGM 02.06.2016 – Wójt otrzymał jednogłośnie absolutorium. W ww. poruszyłem temat zgłoszony przez mieszkańców w sprawie budowy ronda, powrócił temat płytek chodnikowych i ziemi.

XVI Sesja RGM 21.04.2016 – W w.w. poruszyłem tematy: poboczy na ścieżkach, kanalizacji, zamieszczania załączników w materiałach na sesję,”stałego bywalca” gminy, i zwrotu płytek chodnikowych przez naszego sołtysa

XV Sesja RGM 28.01.2016 – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mielec na lata 2016 – 2022, w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów,  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w roku 2016r, w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadań publicznych w roku 2016, w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r.

XIV Sesja RGM 30.12.2015 – Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Mielec dla szkół niepublicznych, w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2016, w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego. W wolnych wnioskach wójt zaprezentował tegoroczne inwestycje w naszej gminie

XIII Sesja RGM 17.12.2015 – Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla sołtysów, przedłużanie czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w sprawie nabycia części działki nr 680 położonej w Goleszowie na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec, w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Wola Mielecka oznaczonej jako działka nr 1000/1 o powierzchni około 0,02 ha na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec, w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Woli Chorzelowskiej stanowiącej mienie komunalne, w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2016 rok, Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na rok 2016, zmiany Uchwały Nr IV/26/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Mielec na rok 2015

XII Sesja RGM 26.11.2015 – Podjęcie uchwały, udzielanie i rozliczanie dotacji z budżetu Gminy Mielec dla szkół niepublicznych,  obniżenie średniej ceny skupu żyta, określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok, określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016, w sprawie zwolnień z podatku rolnego od nieruchomości i środków transportowych na rok 2016, w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego, podatku leśnego i od nieruchomości.

XI Sesja RGM 29.10.2015 – W w.w. zapytałem:o poprawę poboczy na ścieżkach, o poprawę drogi gminnej, o zabezpieczenie niebezpiecznego uskoku na nowym odcinku chodnika przy granicy z Trzcianą, o nowym rozwiązaniu z przystankami, o bezpieczną nawierzchnię na placach rehabilitacyjnych. Wybór ławników na kadencję w latach 2016-2019, podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec, przystąpienia do sporządzania VI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec, przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cmentarz Parafialny w Trześni”, nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Mielec własności nieruchomości położonej w miejscowości Książnice będącej własnością Parafii Rzymsko-Katolickiej w Książnicach P.W. Św. Jana Chrzciciela na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec

X Sesja RGM 26.08.2015 – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki nieskoemisyjnej dla Gminy Mielec, podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/33/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Mielec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

IX Sesja RGM 08.07.2015 – 05:07 Regulamin utrzymania czystości 1:03:25 Określenie szczegółów odbioru odpadów 1:36:08 Wolne wnioski  

VIII Sesja RGM 30.06.2015 – 1:04:02 Przejęcie drogi prywatnej w Woli Mieleckiej 1:35:35 Droga do Komosu 1:41:41 Odczytanie protokołu z kontroli GZGK 1:56:06 Wolne wnioski

VII Sesja RGM 29.04.2015 – 0:00:31 Paulina Buziak i Jakub Kipa 0:42:39  budowa chodników 0:49:24 analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1:07:49 wolne wnioski (prezentacja z-cy wójta i sołtysów) 1:15:43 wolne wnioski różne tematy

VI Sesja RGM 18.03.2015 – PROWENT/LASOVIA, kanalizacja, rozkopane drogi przez kładących światłowód

V Sesja RGM 18.02.2015 – odstąpienie od terenów inwestycyjnych, w ww: reklamacja chodnika w Woli Mieleckiej przy drodze do Trzciany, parking przed gminą, placówka wsparcia dziennego, dotacje dla klubów sportowych, kanalizacja (Wola Mielecka, Rzędzianowice, Podleszany, Książnice, Goleszów)

IV Sesja RGM 30.12.2014 – budżetowa, opłaty za wodę i ścieki, plan odnowy wsi Wola Mielecka

III Sesja RGM 11.12.2014 – podatki, sprawa kanalizacji w Woli Mieleckiej

II Sesja RGM 08.12.2014 – ślubowanie wójta

I Sesja RGM 01.12.2014 – ślubowanie radnych i wybory do komisji oraz krótkie omówienie budżetu

———————————————————————————————————————————————-

Powyżej VII kadencja

Poniżej   VI kadencja

———————————————————————————————————————————————-

XLVI Sesja RGM – bezpłatny wynajem hali sportowej dla klubów, skarga na wójta, a w wolnych wnioskach pytania dotyczyły: gospodarki śmieciowej, drogi dojazdowej do osiedla koło tzw. „Baraniarni”, budowy chodnika w kierunku Trzciany, budowy parkingu koło szkoły w Woli Mieleckiej, opłaty za zajęcia w SOKiS,      

XLV Sesja RGM – najkrótsza sesja tej kadencji (cała sesja) –  nie podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Wójt był nieobecny.

XLIV Sesja RGM – zastraszanie pracownika SOKiS przez sołtysa W.Sobonia, nabycie działek w Woli Mieleckeiej i frgm. w.w.

XLIII Sesja RGM – uchwała o budowie chodników przy drogach powiatowych i frgm. w.w.

XLII Sesja RGM – interpelacje, sprawozdanie z gospodarki odpadami komunalnymi i frgm. w.w.Na sesji gościli Laura Czernikowska, Jakub Kipa i młodzież z Gimnazjum w Woli Mieleckiej

XLI Sesja RGM – skarga na Wójta Gminy Mielec i frgm. w.w.

XL Sesja RGM – transport publiczny (MKS) i wynagrodzenie dla sołtysów i frgm. w.w.

XXXIX Sesja RGM – 23.01.2014 – przyjęcie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym i frgm. w.w

XXXVIII Sesja RGM – sesja budżetowa

XXXVII Sesja RGM – wójt przypisuje sobie czyjeś sukcesy

XXXVI Sesja RGM – chodniki, placówka wsparcia dziennego i wolne wnioski

XXXV Sesja RGM – wydajność wodociągów, powrót do co dwutygodniowego odbierania śmieci, lokalizacja PSZOK-u w WM, wnioski do funduszu sołeckiego

XXXIV Sesja RGM – interpelacja o kanał, stan dróg gminnych, naprawa wyrwy na Wisłoce, zjazdy z mostu

XXXIII Sesja RGM – zakup lokali w Podleszanach 

XXXIII Sesja RGM – sprawy Woli Mieleckiej – odpowiedź na interpelację w sprawie drogi do nowego osiedla

XXXII Sesja RGM – stan wału, wydawanie pieniędzy, GZGK garaże, drogi asfaltowe, donos do Marszałka, zatrudnianie kolegi

XXXI Sesja RGM – ujęcie w Szydłowcu, droga w Chorzelowie wysypana kamieniem, gotowe druki do opłaty za śmieci i podatek, PSZOK, przetarg ograniczony na działki

XXX Sesja RGM – ceny śmieci, wybór wiceprzewodniczącego i wolne wnioski

XXIX Sesja RGM –  odwołanie Wandy Mika

XXVIII Sesja RGM – zmiana przewodniczącego Rady

XXVIII Sesja RGM – regulamin utrzymania czystości

Posiedzenie komisji w sprawie zachowania Zenona Skiby

XXVII Sesja RGM – skandaliczne zachowanie Zenona Skiby 

XXVII Sesja RGM –  sołtys Soboń fałszywie oskarża radnego Kawalca

XXVII Sesja RGM – wolne wnioski przywłaszczenie płytek przez sołtysa, tłumaczenie Wójta w sprawie wypowiedzi dla Korso

XXVII Sesja RGM – cz.1 likwidacja szkoły w Rydzowie i manipulacja Przewodniczącego Rady

XXV Sesja RGM – zmiany w statucie bezwzględne dopuszczenie do komisji 

XXV Sesja RGM – podatki na 2013 r. 

XXV Sesja RGM – zamiar likwidacji szkoły w Rydzowie

XXIV Sesja RGM wolne wnioski i interpelacje

XXIV Sesja RGM uchwalanie stawek pod ośrodki zdrowia

XXIV Sesja RGM okręgi wyborcze

XXIV Sesja RGM usunięcie radnego z komisji

XXIII Sesja RGM – stawki za ośrodki zdrowia

XXII Sesja RGM – sport, ośrodki zdrowia

XXI Sesja RGM – sprawy chodników, przystanków, klas sportowych itp.

XX Sesja RGM – dyskusja i głosowanie nad uchwałą likwidacyjną szkół w Rydzowie i w Złotnikach

XX Sesja RGM – wolne wnioski dotyczące Woli Mieleckiej

XIX Sesja RGM skrót o chodnikach (Rzędzianowice, Wola M.), przedszkolach, i cikawe wolne wnioski

XVIII Sesja RGM skrót o stadionach

XVIII Sesja RGM skrót o szkołach

XVII Sesja RGM – skrót – sprawy chodnika w Woli Mieleckiej

XV Sesja RGM sprawy przyłączenia Woli Mieleckiej do Mielca i  filmowania sesji

XV Sesja RGM nagranie z komisji, gdzie poruszono sprawę Woli Mieleckiej

XV Sesja RGM o podwyżkach za wynajmowanie lokali pod ośrodki zdrowia

XV Sesja RGM prognoza finansowa i całe wolne wnioski

XIV Sesja Rady Gminy Mielec 2011.11.18 – skrót ważniejszych fragmentów sesji

XIV Sesja Rady Gminy Mielec 2011.11.18 – podniesiono podatki

XIII Sesja Rady Gminy Mielec 2011.10.14 – wolne wnioski – sprawy Woli Mieleckiej

XIII Sesja Rady Gminy Mielec 2011.10.14 – Wyjaśnienia Pana Wójta o sytuacji gminy

X Sesja Rady Gminy Mielec 2011.06.24. – Skrót sprawy różne

IX Sesja Rady Gminy Mielec 2011.06.09. –  Filia SOKiS w Woli Mieleckiej

V Sesja 2011.03.24 – Sprawy Woli Mieleckiej

V Sesja R.G. Mielec  2011.03.24 – Radny Kędzior z Chorzelowa o filmowaniu sesji

V Sesja R.G. Mielec  2011.03.24 – Walka o chodnik na Woli Mieleckiej

III Sesja R.G. Mielec 2010.12.30 – O dietach radnych