XIV Sesja Rady Gminy Mielec 18.11.2011

Porządek obrad:
1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Mielec na rok 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego od nieruchomości i środków transportowych na rok 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
14. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia IV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „WOLA CHORZLOWSKA I” w miejscowości Wola Chorzelowska w Gminie Mielec.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „WOLA CHORZLOWSKA II” w miejscowości Wola Chorzelowska w Gminie Mielec.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mielec.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.
20. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
21. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 18 listopada 2011 roku (piątek) o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Jadernych 7.

XIV Sesja Rady Gminy Mielec -> drugi filmik (różne)

XIV Sesja Rady Gminy Mielec -> podniesiaone podatki