XL Sesja Rady Gminy Mielec 31.03.2014


1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielec.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Mielec na 2014 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w roku 2014r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i opłat lokalnych, ustalenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
10. Informacja w sprawie lokalnego transportu zbiorowego.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 31 marca 2014 roku (poniedziałek) o godzinie 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Jadernych 7.

W dniu 31.03.2014 odbyła się czterdziesta sesja Rady Gminy Mielec.

Filmowy skrót z wolnych wniosków … tu

Filmik – Transport publiczny (MKS) i wynagrodzenie dla sołtysów