XXIII Sesja Rady Gminy Mielec 09.08.2012

Porządek obrad:

1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
5. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w miejscowości Chorzelów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2012 Nr XVI/126/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 29 grudnia 2011 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
9. Informacja Wójta Gminy Mielec w sprawie inwestycji pn.” Budowa drogi odwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Dębica – III etap.”
10. Przyjęcie stanowiska Rady Gminy Mielec w sprawie inwestycji pn.” Budowa drogi odwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Dębica – III etap.”
11. Sprawy różne i wolne wnioski.


Sesja odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2012 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w sali posiedzeń

Urzędu Gminy Mielec, ul. Jadernych 7.

We Wrześniu 2011r. Rada Gminy Mielec przychylając się do projektu Wójta podjęła uchwałę, w której podniesiono stawkę za wynajmowanie pomieszczeń gminnych pod działalność związaną z ochroną zdrowia z 4zł/m2 na 8zł/m2 przy czym pod inną działalność stawka ta wynosi 14zł/m2.
W związku z tą podwyżką ośrodki zdrowia w Podleszanach, Rzędzianowicach i Woli Mieleckiej w ocenie prowadzących je Pań Doktor straciły na rentowności i zagrożone są likwidacją. Ośrodek w Chrząstowie już uległ likwidacji.
W takiej sytuacji jako radni Woli Mieleckiej podjęliśmy działania zmierzające do pozostawienia tych ośrodków jakże potrzebnych mieszkańcom. Z naszej (radnych) inicjatywy odbyło się zebranie Rady Sołeckiej z udziałem Wójta i Pani Doktor. Wyjaśnione zostały sposoby finansowania ośrodków zdrowia.
Podobne spotkanie odbyło się również w Rzędzianowicach.
Z tych rozmów nic pewnego nie wynikało, więc jako radni przygotowaliśmy projekt zmian, który gwarantowałby dalsze pozostanie tych ośrodków. Pod wnioskiem podpisali się radni: Magdalena Bania, Włodzimierz Rządzki radni z Rzędzianowic, Jan Kołodziej i ja Mariusz Kawalec jako radni z Woli Mielckiej.

Filmik z sesji z tym tematem … tu

20120805wniosek o zmiane porz dku obrad o rodki zdrowia m kopiowanie