XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Mielec VIII kadencji 16.08.2022 – dlaczego w trybie zdalnym???

Dziś 16.08.2022 odbyła się zdalna nadzwyczajna XXXIII sesja Rady Gminy Mielec.
Ostatnio w naszej gminie zapanowała moda na sesje nadzwyczajne. Mniej punktów, mniej pracy, brak trudnych pytań do Wójta, a więc są zalety. Brak komisji przed taką sesją nie zabiera radnym dodatkowego czasu, a radni mają wypłacane diety miesięczne. Mają więc mniej pracy, a pieniądze na koncie takie same. Uważam takie podejście za naganne.
Tym razem dodatkowo zaskoczeniem był zdalny tryb obradowania.

Co mówi prawo w tym temacie?

Dz.U.2021.2095 t.j. Wersja od: 10 sierpnia 2022 r
Art. 15zzzi. [Zdalny tryb organizacji posiedzeń kolegialnych organów administracji publiczne

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kolegialne organy administracji publicznej mogą zdecydować o odbyciu swoich posiedzeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

Na moje pytanie, jakie są te szczególnie uzasadnione przypadki, że sesja jest zdalna? nie otrzymałem odpowiedzi … tu kliknij

Jeszcze cztery dni temu gmina nie bała się niczego organizując medialną imprezę … tu kliknij

Zastanawiające jest kto i dlaczego nie chce sesji stacjonarnych i dlaczego nadużywa się (moim zdaniem) sesji nadzwyczajnych.

Nagranie z sesji:

Porządek obrad:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin  pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, zespołach szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Mielec a Gminą Radomyśl Wielki w zakresie przyjęcia do realizacji przez Gminę Radomyśl Wielki zadania publicznego Gminy Mielec – dowóz zamieszkałych w Gminie Mielec uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Pniu w celu zapewnienia im specjalistycznej formy kształcenia.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Sesja odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2022 roku o godzinie 9.00 w zdalnym trybie obradowania.