XXXIII Sesja Rady Gminy Mielec VII kadencji 14.12.2017 – wysoka podwyżka śmieci


Dominującym tematem był punkt w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Metoda podziału i kwoty, jakie większość Rady przyjęła, przedstawiam poniżej.

Osobiście jestem przeciwny takiemu rozwiązaniu.
Były przez gminę przygotowane inne rozwiązania.
Wg propozycji podziału na 6 grup na obecnym rozwiązaniu bardzo ucierpiały rodziny jedno, dwu i trzyosobowe. Rodziny czteroosobowe zapłacą tyle samo. Znacznie uprzywilejowane stały się rodziny wielopokoleniowe od 5 osób wzwyż. W rodzinie 5-osobowej na osobę wypada  8,40 zł, a 18 zł płaci samotna/y. W rodzinie 6-osobowej na osobę wypada 7 zł.
Jeżeli chodzi o rodziny wielodzietne, to proponowałem pomoc w innej formie. W takich rozwiązaniach wspierały mnie Panie Magdalena Bania i Wanda Mika.

20171216 cena mieci

Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Mielec … tu

Druga część dyskusji na temat skargi na wójta … tu

Rozpatrzenie skargi na działalność dyrektora jednostki organizacyjnej Gminy Mielec … tu

Mimo niepodważalnych dowodów iż skarga jest zasadna przy kilku głosach wstrzymujących się i kilku przeciwnych, większość (7 radnych) uznała skargę za niezasadną.

Podział i cena śmieci … tu

Podział i cena śmieci – wyliczenia Kawalec … tu

W wolnych wnioskach poruszyłem tematy:
skargi na dyrektora SOKiS,
brakujące studzienki  kanalizacyjne na Woli Mieleckiej … tu

aktualizacji na BIP zmienianego porządku obrad … tu

nagannego zachowania pewnego mieszkańca, na terenie urzędu … tu

brak odpowiedzi na maile od wójta … tu

remonty dróg gminnych tzw. rozściełaczami … tu

odwodnienie dróg gminnych .. tu

drogi gminnej na Woli Mieleckiej tzw. „Ścieżek” … tu

odbiór drogi i kanalizacji w okolicach domów 356 … tu

Wolne wnioski … tu

Cały film z sesji … tu

Porządek obrad:

  1. Interpelacje Radnych.
  2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielec.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora jednostki organizacyjnej Gminy Mielec.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na 2018 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu samorządowego zakładu budżetowego pn. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej oraz określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Mielec środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XIII/86/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  10. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 14 grudnia 2017 roku o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.