XXXVI Sesja Rady Gminy Mielec 07.11.2013

Porządek obrad :
1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Mielec na rok 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego od nieruchomości i środków transportowych na rok 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny i podatek leśny.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXIII/250/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Chrząstów na lata 2013-2019”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXIII/249/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Podleszany na lata 2013-2019”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXIII/251/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Książnice na lata 2013-2019”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Rzędzianowice na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mielcu stanowiącej mienie komunalne.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z obiektów sportowych w Gminie Mielec.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2010 Rady gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Mielec.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/33/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Mielec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
21. Sprawy różne i wolne wnioski.
Sesja odbędzie się w dniu 7 listopada 2013 roku (czwartek) o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Jadernych 7.

W dniu 07.11.2013 r. odbyła się  sesja Rady Gminy Mielec.
Materiał wideo poniżej.

Zapis video pokazuje jak czasem rada jest postawiona w sytuacji, gdzie zapis nad którym głosuje jest „dziwny”, a możliwości zmiany tego zapisu nie ma lub brakuje na to czasu. Nie podjęcie zaś uchwały w takiej sytuacji pozbawia kogoś ewentualnej korzyści. Oczywiście później wszystko można zrzucić na radę.
Filmik … tu

Zapis video o placówce wsparcia dziennego poniżej.
Filmik … tu

Zapis video z wolnych wniosków (skrót) poniżej. Poruszone zostały sprawy:
dyrektora szkoły, zapadniętych poboczy na ścieżkach, poprawy w projekcie parkingu między szkołą stadionem i SOKiS-em, wyjazdowej komisji bezpieczeństwa, uwagi do nowo budowanej strony internetowej, TOI TOI dla kibiców na stadionie, odpowiedzi na pytanie internauty w sprawie śmieci.
Filmik … tu