XXXVIII Sesja Rady Gminy Mielec 30.12.2013

Porządek obrad :
1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXVI/288/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu „Akademia Aktywnej Nauki Ucznia i Nauczyciela” realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXVI/287/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu „Kreatywny Uczeń i Nauczyciel ” realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielec.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej we wsi Wola Mielecka na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/201/2012 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Mielec na rok 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXIII/256/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2014.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2014 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na rok 2014.
19. Sprawy różne i wolne wnioski.
Sesja odbędzie się 30 grudnia 2013 roku ( poniedziałek ) o godzinie 9:00 w sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu z siedzibą w Chorzelowie.

Dziś 30.12.2013 r. odbyła się XXXVIII sesja (budżetowa). Materiał video z sesji poniżej. Jak widać w filmikach Wójt często unika odpowiedzi i kieruje pytającego do pracowników gminy.

Filmik z wolnych wniosków … tu

Filmik z głosowania nad budżetem na 2014 rok … tu