XXXVIII Sesja Rady Gminy Mielec VII kadencji 24.05.2018 – obwodnica przez Wolę Mielecką

Zmieniono porządek obrad. Pkt. 5 zdjęto i  wprowadzono punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie lokalizacji obwodnicy na terenie Woli Mieleckiej. Najważniejsze zapisy uchwały brzmią:
§ 1
Rada Gminy Mielec popiera stanowisko Wójta Gminy Mielec dotyczące sprzeciwu  lokalizacji inwestycji pod nazwą: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec od miejscowości Piątkowiec do miejscowości Rzędzianowice” w miejscowości Wola Mielecka, Gmina Mielec, Powiat Mielecki.
§ 2
1. Rada Gminy Mielec wyraża sprzeciw wobec propozycji przebiegu nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 przez Wolę Mielecką.
2. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
Rada Gminy Mielec wskazuje wariant czerwony jako zdecydowanie korzystniejszy.

20180524mapa dwa warianty

Złożyłem interpelację:

20180524 interpelacja www 1

 Wyjaśnienie Rady Gminy Mielec:

20180521 wyja nienie rgm w sprawie mieci www

Temat obwodnicy przez Wolę Mielecką … tu

Temat obwodnicy, argumenty i projekt przegłosowanej uchwały … tu

Wolne wnioski … tu

Wolne wnioski M.Kawalec – śmieci … tu

Drogi w Woli Mieleckiej – odwodnienie … tu

Śmieci – J.Krawczyk … tu


Film z sesji … tu

Porządek obrad:

 1. Interpelacje Radnych.
 2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Mielec, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości położonych w Rzędzianowicach stanowiących własność Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Książnicach stanowiących własność Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia części nieruchomości położonej w miejscowości Podleszany oznaczonej jako działka nr 312 o powierzchni około 0,02 ha na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia części nieruchomości położonej w miejscowości Podleszany oznaczonej jako działka nr 462/2 o powierzchni około 0,004 ha i 1219/1 o powierzchni około 0,02 ha na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia części nieruchomości położonej w miejscowości Rzędzianowice oznaczonej jako działka nr 143 o powierzchni około 0,01 ha na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia części nieruchomości położonej w miejscowości Rzędzianowice oznaczonej jako działka nr 547/4 o powierzchni około 0,01 ha na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 24 maja 2018 roku o godzinie 8.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.