Posiedzenie komisji RGM przed XXVI sesją 23.11.2021 – zdalne – 60% podwyżki diet dla radnych

W dniu 23.11.2021 odbyły się komisje przed XXVI sesją Rady Gminy Mielec.

Nagranie z fragmentem mojej wypowiedzi na temat podwyżek … tu

Dyskusja w sprawie 60% podwyżek diet dla radnych … tu

Głosowanie za podwyżką diet dla radnych … tu

Podwyżka wynagrodzenia dla Wójta … tu

Dyskusja na temat podwyżki podatków … tu

M.Kawalec – wniosek o pozostawienie stawki podatku rolnego na poziomie z 2021 roku … tu

M.Kawalec o podwyżkach podatku i uszczupleniu budżetu poprzez podwyzkę diet dla radnych … tu

Porządek obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia VIII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wola Chorzelowska II.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/68/2019 Rady Gminy Mielec z dnia 19 września 2019 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Mielec.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Mielec.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Mielec prawa własności  nieruchomości położonej w miejscowości Złotniki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mielec na lata 2021-2032”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na 2022 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawieobniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego, od nieruchomości i środków transportowych na rok 2022.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIV/187/2021 Rady Gminy Mielec z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 21. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Sprawy różne.


Sesja odbędzie się w dniu24 listopada  2021 roku  o godzinie  11.00  w zdalnym trybie obradowania.

Komisje również w trybie zdalnym 23.11.2021 o godz. 9.00