Za nami XL Sesja R.G.M. Absolutorium. Radni zrywają kworum. Czy radnym nie chce pracować się do końca, czy może jeszcze diety są za małe?

W dniu 22 czerwca 2023 r. odbyła się XL sesja Rady Gminy Mielec.

Pod wstępnym opisem i pierwszym filmikiem, jest skrócony opis przebiegu sesji i nagranie z całego posiedzenia.

Pod koniec sesji, podczas spraw różnych, miejsce miała zaskakująca sytuacja. Wystąpił drobny problem techniczny z mikrofonami, więc ogłoszono krótką przerwę. Po tej przerwie, siedmioro radnych nie powróciło, przez co nie było kworum i musiano zakończyć sesję nie wyczerpując wszystkich tematów, jakie miały być jeszcze poruszone.
Radni, którzy opuścili sesję to:
Piotr Gamracy, Krzysztof Dziekan, Ryszard Szostak, Celina Szymańska, Zbigniew Wicherski, Damian Zalot, Zofia Załucka

Nasuwa się wniosek, aby listę obecności podpisywać na końcu. Radni, którzy opuścili sesję dwa razy już głosowali za podwyżką swoich diet, a teraz nie potrafią do końca należycie pełnić zadań, jakie nakłada na nich mandat radnego.

Opis sesji:

Zastępca Wójta – wprowadzenie do debaty na temat raportu o stanie gminy … tu

M.Kawalec na temat debaty o raporcie o stanie gminy … tu

M.Kawalec rozpoczęcie debaty …. Tu

M.Kawalec o drogach bitumicznych na terenie gminy … tu

M.Kawalec na temat Ośrodka Kultury … tu

Radna Celina Szymańska mówi, że nigdy nie wyrazi zgody (na kontrole SOKiS) … tu

M.Kawalec odpowiada radnej C.Szymańskiej w sprawie SOKiS … tu

Radny Krzysztof Dziekan na temat braku obecności radnego Kawalca na imprezach … tu

Radny Jerzy Krawczyk na temat dyskusji na temat raportu o stanie gminy … tu

M.Kawalec na temat MKS i linii 41 do Rzędzianowic … tu

M.Kawalec o konserwacji rowów melioracyjnych … tu

Radny Jerzy Krawczyk na temat raportu o stanie gminy … tu

Radny Piotr Gamracy na temat raportu o stanie gminy … tu

Radny Jerzy Krawczyk na temat wałów przeciwpowodziowych … tu

Radny Jerzy Krawczyk wyjaśnia Wójtowi skąd wzięło się spotkanie z Wodami Polskimi … tu

M.Kawalec o spotkaniu z Wodami Polskimi … tu

M.Kawalec o obecnościach Wójta w ważnych momentach … tu

Radny Stanisław Głaz twierdzi, że podatki są obniżane … tu

Proszę Państwa o przeanalizowanie nakazów podatkowych z poprzednich lat i zobaczyć czy faktycznie Ci „dobrodzieje” z Rady Gminy obniżyli Państwu podatki, czy tylko słownie manipulują rzeczywistością.

M.Kawalec o podatkach … tu

Radny Jerzy Krawczyk o fotowoltaice w GZGK … tu

M.Kawalec w sprawie sprzedaży działek w Woli Chorzelowskiej … tu

M.Kawalec w sprawie skargi na Wójta – ponad 2 mln zł na nagrody 2018-2022 … tu

Wójt o kwotach wypłaconych na nagrody … tu

Sprawy różne:

M.Kawalec wyjaśnia dlaczego robił zdjęcia radnym podczas komisji gminy i o nagrywaniu komisji … tu

W trakcie mojej dyskusji podczas spraw różnych nagle nastąpiło kuriozalne i co najważniejsze niezgodne z prawem odebranie mi głosu i przekazanie innej radnej. W tym momencie przewodniczący Bogdan Cygan znów wykazał się nieznajomością naszego statutu.
O takim wielokrotnym Jego zachowaniu mówiłem już wcześniej w innym nagraniu … tu kliknij

Przewodniczący Bogdan Cygan niezgodnie z obowiązującym statutem odbiera mi głos … tu

Nieco później następuje awaria gminnego nagłośnienia i na chwilę jest zrobiona przerwa. Po przerwie okazuje się, że siedmioro radnych wyszło i sesji po przerwie nie można było kontynuować, bo nie było kworum.

Cała sesja:

Proponowany porządek obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Mielec za 2022 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mielec wotum zaufania.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w roku 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielcu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2023 Nr XXXVII/281/2022 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2022 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania  Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie informacji o kandydatach na ławników.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wola Chorzelowska stanowiących mienie komunalne Gminy Mielec.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Mielec prawa własności  części nieruchomości położonych w miejscowości Trześń.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Mielec.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, dla których Gmina Mielec jest organem prowadzącym.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielec.
 21. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2022 r.
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 24. Sprawy różne.

Projekty uchwał dostępne są … tutaj kliknij

Sesja odbędzie się w dniu 22 czerwca 2023 roku o godzinie 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.

Komisje odbędą się 19 czerwca 2023 r. w  budynku UG Mielec ul. Głowackiego 5 (sala posiedzeń) o godz. 9.00. Przedmiotem obrad będzie omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Mielec zwołaną na dzień 22 czerwca 2023 r.