XXVI Sesja Rady Gminy Mielec VIII kadencji 24.11.2021 – zdalna , spore podwyżki dla radnych i wójta, PO dyrektora szkoły przez żonę przewodniczącego

W dniu 24.11.2021r. odbyła się XXVI sesja Rady Gminy Mielec.

Wniosek o podwyżkę diet dla radnych przygotowali radni:
Wicherski Zbigniew, Załucka Zofia, Szostak Ryszard, Głaz Stanisław, Dziekan Krzysztof i Zalot Damian.

Punkt 4 dotyczący podwyżki diet dla radnych … tu

M. Kawalec o podwyżkach diet dla radnych … tu

J. Krawczyk o podwyżkach diet dla radnych … tu

Tabelka pokazuje ile wynosiły diety po pierwszej podwyżce i ile po drugiej. Wzrost o 60% i  jest to druga w tej kadencji podwyżka.
Tabelka Po I, to kwota, jaką radni brali od 2020 roku po pierwszej podwyżce.
Tabelka Po II, to kwota jaką radni będą brali od tej pory, czyli po drugiej w tej kadencji podwyżce.

2021.12.05 tabelki
2021.12.05 tabelki 2

Podwyżka wynagrodzenia Wójta Gminy Mielec … tu

Przewodniczący mówi, że dzięki koneksjom wójt załatwił pieniądze … tu

A.Klich o rankingu, w którym gmina zajęła 15 miejsce … tu

Podwyżka podatku rolnego … tu

M.Kawalec o podwyżce podatku rolnego … tu

W.Zaręba o podwyżce podatku rolnego … tu

M.Kawalec składa wniosek o pozostawienie podatku rolnego bez zmian … tu

J.Krawczyk wyjaśnia, o co chodzi z tą podwyżką … tu

Podwyżki podatków od nieruchomości … tu

M.Kawalec o podwyżce podatków … tu

J.Krawczyk o podwyżce podatków … tu

Wyniki głosowania w sprawie podniesienia podatków:

2021.12.05 tabelki 3

M.Kawalec zapytania do Wójta … tu

A.Klich i H.Krówka o remoncie DW983 … tu

Wolne wnioski … tu

W wolnych wnioskach poruszyłem: brak załączników projektów uchwał do sesji, jakie projekty będziemy zgłaszać w drugim naborze inwestycji strategicznych Polskiego Ładu, doprowadzeniu wody i kanalizacji do garażu OSP, remont dróg wewnętrznych na Baranówce, oświetlenie uliczne, zatrudnienie przez wójta.

M.Kawalec w wolnych wnioskach … tu

Ponieważ na poprzedniej sesji przewodniczący zarzucił mi, że pisałem głupoty w donosach na jego żonę … tu

Do wyjaśnienia tematu powróciłem podczas tej sesji … tu

Ponieważ ponownie przewodniczący próbuje ze mnie robić wariata, mówiąc, że mi się miesza … tu

Poniżej publikuję dokument od Pani Wojewody, który potwierdza, to co mówiłem. Sedno tego pisma jest na początku 3 strony i mówi:

„Działanie takie można ocenić w kategoriach obejścia prawa w zakresie trybu obsady stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych”.

Myślę, że teraz rozumieją Państwo wieczne ataki na mnie i próbę zrobienia ze mnie człowieka który nie nie co mówi.

Całe nagranie z sesji … tu

Poniżej złożone zapytania:

2021.11.24 zapytania

Porządek obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia VIII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wola Chorzelowska II.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/68/2019 Rady Gminy Mielec z dnia 19 września 2019 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Mielec.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Mielec.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Mielec prawa własności  nieruchomości położonej w miejscowości Złotniki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mielec na lata 2021-2032”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na 2022 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawieobniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego, od nieruchomości i środków transportowych na rok 2022.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIV/187/2021 Rady Gminy Mielec z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 21. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Sprawy różne.


Sesja odbędzie się w dniu24 listopada  2021 roku  o godzinie  11.00  w zdalnym trybie obradowania.

Komisje również w trybie zdalnym 23.11.2021 o godz. 9.00