IX Sesja Rady Gminy Mielec VII kadencji 08.07.2015

Dziś odbyła się IX sesja Rady Gminy Mielec.
Dominowały tematy związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Uchwalony został nowy regulamin i nowe szczegóły odbioru śmieci.
Obowiązywały będą one od 01.01.2016r.
Intencją Rady Gminy było takie skonstruowanie regulaminu, aby była szansa na obniżenie kosztów odbioru śmieci, dlatego nie zwiększono częstotliwości odbioru do dwóch razy w miesiącu przez cały rok.
Zwiększono tylko w kwietniu o jeden wywóz i odbiór śmieci zmieszanych będzie odbywał się od 1 kwietnia do 31 października raz na dwa tygodnie, a w pozostałych miesiącach raz na cztery tygodnie.

Filmik z sesji … tu

Porządek obrad:

1. Interpelacje Radnych.
2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielec.
4. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Mielec.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 8 lipca 2015 roku o godzinie 8:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.