Konsultacje społeczne w sprawie zmian w statucie naszych miejscowości

Zaplanowana została zmiana w zapisie statutów poszczególnych sołectw.

Obecnie § 8 brzmi: Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata i kończy się z momentem wyboru nowych organów.
Po zmianie § 8 statutu będzie brzmiał: Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z momentem wyboru nowych organów.
Wydłuża się tym samym o rok kadencję sołtysów.


Obecnie obowiązujące statuty … tu kliknij

Więcej o konsultacjach, projekt uchwały, wnioski … tu kliknij

Obwieszczenie

Wójta Gminy Mielec
z dnia 18 stycznia 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40)  oraz Uchwały Nr IV/33/2019 Rady Gminy Mielec z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mielec (Dz. Urz. Woj. Podk. z dnia 12 lutego 2019 r. poz.979)

podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzeniu z mieszkańcami  Gminy Mielec konsultacji społecznych w sprawie wyrażenia opinii o projektach zmian statutów sołectw.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 23 stycznia 2023 r. do 31 stycznia 2023 r.

Z projektem statutu sołectwa mieszkańcy mogą zapoznać się:

  1. na stronie internetowej Urzędu Gminy Mielec, BIP Gminy Mielec,
  2. u sołtysów w poszczególnych sołectwach  Gminy Mielec,
  3. w Urzędzie Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec ( pok. nr 34 ),

Opinie i uwagi mieszkańców należy składać na formularzu zgłoszeniowym.
Wzór formularza zgłoszeniowego jest zamieszczony na stronie internetowej Gminy Mielec, BIP Gminy Mielec, u sołtysów oraz dostępny jest u sołtysów i w Urzędzie Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, (pokój nr 34).

Opinie i uwagi do projektu statutu mieszkańcy sołectwa mogą zgłaszać poprzez:

  1. złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Mielec;
  2. przesłanie w formie elektronicznej (w postaci skanu wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego) na adres: sekretariat@ug.mielec.pl lub radagminy@ug.mielec.pl  z dopiskiem: „Konsultacje – Statuty Sołectw„
  3. przesłanie pocztą wypełnionego formularza na adres: Urząd Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie  na stronie internetowej Gminy Mielec, BIP Gminy Mielec oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mielec.

Wyniki konsultacji w sprawie projektu statutu sołectwa dotyczą oddzielnie każdego sołectwa i mają charakter opiniodawczy.

20230120 konsultacje