Posiedzenie komisji RGM przed XI sesją 26.10.2019

Dziś 26.11.2019 r. odbyły się komisje przed XI sesją.

Komisje miały obradować wczoraj, ale ze względu, że chciałem je nagrywać zostały przerwane.

Dziś po próbach nagrania i przerywania komisji zawarto kompromis.

Dziesięcioro radnych podpisało się pod zobowiązaniem, że przygotują uchwałę, aby to gmina nagrywała komisje.

Komentarz do komisji … tu

Porządek obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mielec na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/272/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Mielec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego od nieruchomości i środków transportowych na rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Sprawy różne.

Sesja odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 roku o godzinie 11.30 w sali posiedzeń
Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.
Komisje:
W dniu 25 listopada 2019 r. w budynku UG Mielec ul. Głowackiego 5 (sala posiedzeń) o godz. 11.30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.

Przedmiotem obrad będzie omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Mielec zwołaną na dzień 27 listopada 2019 r.