XI Sesja Rady Gminy Mielec VIII kadencji 27.11.2019 – podwyżki podatków

W dniu 27.11.2019 r., odbyła się XI sesja Rady Gminy Mielec.

Dyskusja na temat sprzedaży i podawania napojów alkoholowych … tu

Dyskusja na temat podwyżki podatku … tu

Radny Kawalec odnosi się do zarzutów Pana Wójta o drogę i o nie wpinanie się do kanalizacji … tu

Wolne wnioski … tu

Radny Kawalec o nagrywaniu komisji … tu

Tematu uszkodzonego ogrodzenia … tu

Film z sesji … tu

Porządek obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mielec na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/272/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Mielec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego od nieruchomości i środków transportowych na rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Sprawy różne.

Sesja odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 roku o godzinie 11.30 w sali posiedzeń
Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.
Komisje:
W dniu 25 listopada 2019 r. w budynku UG Mielec ul. Głowackiego 5 (sala posiedzeń) o godz. 11.30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.

Przedmiotem obrad będzie omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Mielec zwołaną na dzień 27 listopada 2019 r.