XII Sesja Rady Gminy Mielec VIII kadencji 18.12.2019 – podwyżki za odbiór odpadów komunalnych

Dziś odbyła się XII sesja Rady Gminy Mielec.

Uchwalone zostały stawki za odbiór odpadów komunalnych na 2020 rok:
– Opłata będzie od mieszkańca – Nie można śmieci nie segregować. Osoby, które nie będą segregowały  lub będą źle segregowały, zapłacą 75 zł od mieszkańca miesięcznie. – W gospodarstwach, w których będzie kompostownik, stawka wyniesie 21 zł od mieszkańca miesięcznie. – W gospodarstwach, w których nie będzie kompostownika, stawka wyniesie 25 zł od mieszkańca miesięcznie.
Teraz płacimy od każdej osoby zamieszkałej – nie ma podziału jak było do tej pory na gospodarstwo jedno osobowe, dwu osobowe, trzy i więcej.

Poniżej przedstawiam kalkulację, którą posłużyłem się na sesji. Jest to średnie poglądowe przeliczenie kwot za odbiór odpadów w roku 2020 i 2018 na osobę.

20191218 kalukuacje ceny mieci

Dyskusja o regulaminie, kierownik Mirosław Serafin … tu

Dyskusja o gospodarce śmieciowej radny J.Krawczyk … tu

Rozważania nad zakończeniem dyskusji (próba zakończenia dyskusji i sprzeciw zamknięciu dyskusji) … tu

Odtworzenie nagrania Pana Ministra Kowalczyka … tu

Dyskusja o gospodarce śmieciowej radny M.Kawalec … tu

Dyskusja o gospodarce śmieciowej radny W.Zaręba … tu

Wolne wnioski … tu

Powrót w wolnych wnioskach do tematyki odpadów komunalnych radny M.Kawalec … tu

Radny M.Kawalec przeprasza za siebie i radnego J.Krawczyka … tu

Film z sesji … tu

Porządek obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielec.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mielec na rok szkolny 2019/2020
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla sołtysów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Sprawy różne.

Sesja odbędzie się w dniu 18 grudnia 2019 roku o godzinie 11.30 w sali posiedzeń
Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

Przebieg obrad sesji Rady Gminy Mielec transmitowany będzie pod adresem: gmina.mielec.pl/transmisje
Komisje: W dniu 16 grudnia 2019 r. w budynku UG Mielec ul. Głowackiego 5 (sala posiedzeń) o godz. 11.30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.

Przedmiotem obrad będzie omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Mielec zwołaną na dzień 18 grudnia 2019 r.