Posiedzenie komisji RGM przed XXI sesją 29.03.2021 – zdalne – znów o nagrywaniu

Znów komisja rozpoczęła się od głosowania czy mogę nagrywać tę komisję.

W nagraniu z sesji będą mogli Państwo poznać uzasadnienia między innymi do:

Budowy chodnika w Trześni o długości 295,5 m, do którego gmina chce dołożyć dla starostwa 250 tys. zł … tu kliknij

– Remontu drogi wojewódzkiej DW983 w Rządzianowicach na odcinku 1 km, do którego gmina chce dołożyć Województwu Podkarpackiemu 90 tys. zł … tu kliknij

– Stanowiska dotyczącego zaistniałych przesłanek związanych z ewentualną możliwością wygaszenia mandatu radnego Rady Gminy Mielec Pana Bogdana Cygana… tu kliknij

Nagranie z komisji … tu kliknij

Porządek obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielec w 2021 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie  na rzecz Gminy Mielec prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Chorzelów.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w roku 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w roku 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mielec do realizacji projektu „DOSTĘPNA SZKOŁA- INNOWACYJNE ROZWIAZANIA W KREOWANIU PRZYJAZNEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB UCZNIÓW ORAZ OTOCZENIA” oraz zapewnienia pełnej realizacji zadań wskazanych w Indywidualnych Programach Poprawy Dostępności po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mielec do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, placówek i ośrodków zamieszkałych na terenie Gminy Mielec, wobec których gmina nie ma ustawowego obowiązku bezpłatnego dowożenia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego  przeprowadzonego  postępowania dowodowego i wyjaśniającego w sprawie wskazanej w piśmie Wojewody Podkarpackiego P.II.40.16.2021 z dnia 4 lutego 2021 r.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Sprawy różne.

Sesja odbędzie się w dniu 31 marca 2021 roku  o godzinie  9.00  w zdalnym trybie obradowania. Projekty uchwał są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mielec.Komisje odbędą się 29 marca 2021r. o godz. 9.00 w trybie zdalnym.