Posiedzenie komisji RGM przed XXIII sesją 14.06.2021 – zdalne

W dniu 14 czerwca 2021 r. w  zdalnym trybie obradowania o godz. 9.00 odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.
 
Przedmiotem obrad było omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Mielec zwołaną na dzień 16 czerwca 2021 r.

Nagranie z komisji … tu

Porządek obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Mielec za 2020 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mielec wotum zaufania.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2020 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na terenie Gminy Mielec.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia  planu sieci publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec oraz określenia granic obwodów tych szkół.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2021 Nr XIX/145/2020 Rady Gminy Mielec z dnia 31 grudnia 2020 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Sprawy różne.


Sesja odbędzie się w dniu 16 czerwca 2021 roku  o godzinie  9.00  w zdalnym trybie obradowania.

Komisje odbędą się 14 czerwca o godz. 9.00 w zdalnym trybie obradowania.

Raport o stanie gminy … tu

Informacja na temat raportu … tu