Przed nami XL sesja Rady Gminy Mielec 22.06.2023

Proponowany porządek obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Mielec za 2022 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mielec wotum zaufania.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w roku 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielcu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2023 Nr XXXVII/281/2022 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2022 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania  Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie informacji o kandydatach na ławników.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wola Chorzelowska stanowiących mienie komunalne Gminy Mielec.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Mielec prawa własności  części nieruchomości położonych w miejscowości Trześń.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Mielec.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, dla których Gmina Mielec jest organem prowadzącym.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielec.
 21. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2022 r.
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 24. Sprawy różne.

Projekty uchwał dostępne są … tutaj kliknij

Sesja odbędzie się w dniu 22 czerwca 2023 roku o godzinie 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.

Komisje odbędą się 19 czerwca 2023 r. w  budynku UG Mielec ul. Głowackiego 5 (sala posiedzeń) o godz. 9.00. Przedmiotem obrad będzie omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Mielec zwołaną na dzień 22 czerwca 2023 r.