Za nami komisje przed XXXII sesją Rady Gminy Mielec

W dniu 27.06.2022 roku odbyło się posiedzenie komisji przed XXXII sesją Rady Gminy Mielec.

Dyskusja o planie gospodarki niskoemisyjnej … tu

Dyskusja o możliwości udzielania głosu sołtysom … tu

Nagranie z komisji

Porządek obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Mielec.
 3. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Mielec za 2021 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mielec wotum zaufania.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mielec do roku 2030″.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mielec na rok szkolny 2022/2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2022 Nr XXVII/217/2021 Rady Gminy Mielec z dnia 29 grudnia 2021 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Mielec.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 16. Sprawy różne.

Sesja odbędzie się w dniu 29 czerwca  2022 roku o godzinie  9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.

Komisje odbędą się w dniu 27 czerwca  2022 roku o godzinie  9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.

Niestety gmina znów nie udostępniła projektów uchwał.