Przed nami XXXIV sesja Rady Gminy Mielec

Porządek obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Głębinowe ujęcia wody dla miasta Mielca” w Szydłowcu w gminie Mielec – etap I.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie Gminy Mielec.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powołania Związku ZIT oraz współdziałania przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielec.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielec.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/66/2019 Rady Gminy Mielec z dnia 19 września 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 14. Sprawy różne.

Sesja odbędzie się w dniu 28 września 2022 roku o godzinie  9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.
Komisje przed XXXIV sesją odbędą się w dniu 268 września 2022 roku o godzinie  9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.