Zebranie Wiejskie 18.09.2022 – 52 333,90 zł na plac zabaw – relacja wideo

18 września 2022 r. odbyło się Zebranie Wiejskie w Woli Mieleckiej. Najważniejszym punktem zebrania było rozdysponowanie funduszu sołeckiego. Do rozdysponowania na 2023 rok, była kwota 52 333,90 zł., która została przeznaczona na modernizację placu zabaw w Woli Mieleckiej.

Rok temu powiedziałem, że jak Wójt nie zrobi placu zabaw, to zrobimy go z Funduszu Sołeckiego. Dotrzymując danego słowa przygotowałem wniosek wniosek o przeznaczenie pełnej kwoty z Funduszu Sołeckiego na plac zabaw.

Porządek zebrania:
1. Wybór przewodniczącego zebrania.
2. Informacja z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej.
3. Rozliczenie z wydanych własnych środków finansowych sołectwa.
4. Informacja Wójta na temat planowanych inwestycji w Woli Mieleckiej w roku 2023.
5. Zaopiniowanie Uchwały Rady Gminy Mielec w sprawie zwiększenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mielec.
6. Powołanie delegatów do Gminnej Spółki Wodnej w Mielcu.
7. Informacja sołtysa na temat inwestycji wykonanych i planowanych z funduszu sołeckiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o zaplanowanie zmiany przedsięwzięć w budżecie Gminy Mielec na rok 2022 ze środków budżetu Gminy Mielec w ramach funduszu sołeckiego.
9. Przyjęcie zadań planowanych do realizacji na terenie sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego przypadających na 2023 rok.
10. Sprawy różne.

Pod nieobecność sołtysa zebranie otworzył i poprowadził Krzysztof Węgrzyn.

Ad2. Informacja z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej.
Zgodnie ze statutem sołectwa przedstawiam krótkie sprawozdanie. Od poprzedniego Zebrania Wiejskiego, które odbyło się w dniu 05.09.2021 r. z Radą Sołecką spotykałem się trzy razy. Nie było potrzeby częściej, a ze względu na sytuację związaną z COVID-19 nie było zasadne spotykanie się w I kwartale tego roku. Wspólnie z Radą Sołecką, Wójtem, Dyrektorem SOKiS i KGW w maju 2022 roku rozmawialiśmy na temat zagospodarowania i funkcjonowania budynku filii SOKiS odnośnie wynajmów. Do dziś nie mamy odpowiedzi, które miały zostać udzielone przez SOKiS i gminę. Na kolejnych spotkaniach dyskutowaliśmy nad zgłaszanymi przez mieszkańców potrzebami pod kątem realizacji ich w funduszu sołeckim. Mamy świadomość potrzeby rozbudowy oświetlenia ulicznego, ale ze względu na zapowiadany znaczny wzrost opłat za energię elektryczną może się okazać, że oświetlenie uliczne zostanie znacznie ograniczone. W takiej sytuacji uznaliśmy, że nie byłoby zasadne lokowanie znacznych środków finansowych w oświetlenie, które może się okazać, że będzie bardzo rzadko używane. Jako sołtys i zarazem radny realizowałem również swoje obowiązki biorąc udział w posiedzeniach komisji i na sesjach Rady Gminy. Interweniowałem również do różnych instytucji na wszystkie Państwa prośby.

Przy tej okazji dziękuję większości Rady Sołeckiej, która w sposób merytoryczny pomaga mi w działaniu na rzecz rozwoju naszej miejscowości.

Ad3. Rozliczenie z wydanych własnych środków finansowych sołectwa.
Kwota ta pochodziła z czasów, kiedy to Rada Sołecka sprzedała bizon. O pieniądzach tych dowiedziałem się, gdy w 2006 roku zostałem członkiem Rady Sołeckiej. Wówczas okazało się, że te pieniądze były pożyczone ówczesnemu dyrektorowi szkoły, który tą pożyczkę zaangażował prywatną firmę STOŁBUS. Pożyczka była udzielona bez procentu przez poprzednią Radę Sołecką. Wówczas zadbałem o to, aby płacono Radzie Sołeckiej odsetki od tej kwoty i aby jak najszybciej oddano nam te pieniądze. Pieniądze wróciły do ówczesnego sołtysa, który nimi dysponował.
Po objęciu sołectwa w dniu 10.05.2019 r., otrzymałem od poprzedniego sołtysa kwotę 28 393,34 zł.
i wszystko co się z nimi działo było publikowane na mojej stronie internetowej www.wolamielecka.info

Otrzymałem kwotę 28 393,34 zł., a wydałem 28 712,11 zł. Było to możliwe ze względu na odsetki, jakie były doliczane. Pieniądze były wydane zgodnie z uchwałami zebrań Wiejskich.

Wykonane zadanieZa kwotę
Monitoring na obiekty przy stadionie1 867,55 zł
Stojaki na rowery przy stadionie łącznie z przeróbką ogrodzenia4 000,00 zł
Zakup kosiarki na stadion17 807,53 zł
Projekt oświetlenia boisk wielofunkcyjnych4 797,00 zł
Wsparcie finansowe do wykonywanego wieńca żniwnego dla KGW240,03 zł
SUMA28 712,11 zł

Na wykonanie projektu oświetlenia boisk wielofunkcyjnych było złożone dwie oferty. Jedna opiewała na 5500 zł netto,a druga na 3900 zł netto czyli 4797 zł brutto i ta oferta została wybrana. Realizacją zajęła się firma Elmex. Po wykonaniu projektu przekazałem go do Urzędu gminy Mielec celem wykonania.
W dniu 6 września 2022 roku na zebraniu Rady Sołeckiej przedstawiłem rozliczenie z wydanych pieniędzy. Rada Sołecka przyjęła to rozliczenie bez żadnych uwag i wątpliwości.
Cieszę się, że te pieniądze zostały już w całości wydane. Widzimy, że dziś coraz mniej moglibyśmy za nie zrobić. Liczę, że tak przejrzysty sposób, w jaki rozliczałem się na bieżąco z tych pieniędzy na stronie internetowej rozwiewa wszystkie wątpliwości co do tego, gdzie te pieniądze zostały wydane.

Ad5. Zaopiniowanie Uchwały Rady Gminy Mielec w sprawie zwiększenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mielec.
Urząd Gminy wystąpił z wnioskiem o zaopiniowanie zwiększenia ilości miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Mielec. Ze statutu sołectwa wynika, że zebrania wiejskie muszą takie zmiany zaopiniować. Opinie takie jednak nie są wiążące. Ponieważ są podmioty, które zwracają się do gminy o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu gmina wyczerpała już przyjętą przez Radę Gminy pule na te zezwolenia i aby wydać kolejne zezwolenia Rada Gminy musi tą pulę zwiększyć.

Wniosek zaopiniowano negatywnie i podjęto stosowną uchwałę.

20220918 uchwala i uzasadnienie 2
20220918 uchwala i uzasadnienie 1

Ad6. Powołanie delegatów do Gminnej Spółki Wodnej w Mielcu.

Do tej pory sołtysi wskazywali delegatów do Gminnej Spółki Wodnej. Odbywało się to poza Zebraniem Wiejskim. Ja jako sołtys chciałbym jednak, aby Państwo mięli świadomość, że są tacy delegaci i nasze Sołectwo Wola Mielecka może zgłosić osiem osób. Na spotkaniach dotyczących spółek wodnych będą oni decydować o wysokości składek od spółek wodnych i poruszać różne problemy związane z naszą melioracją.
Delegatami mogą być tylko osoby płacące spółki wodne.
Aby uprościć procedurę wyboru (mogłoby się okazać, że na zebraniu nie ma wystarczającej ilości chętnych, albo wybieramy na siłę) przygotowałem listę osób, które wyraziły zgodę na bycie delegatami i mają sporą wiedzę w tym temacie.
Przyjęta lista z delegatami do Gminnej Spółki Wodnej w Mielcu:
Węgrzyn Jerzy, Jaworski Zbigniew, Skrzypek Andrzej, Padykuła Tomasz, Szczur Robert, Ziarko Henryk, Przewoźnik Dariusz, Dziekan Anna.

Ad7. Informacja sołtysa na temat inwestycji wykonanych i planowanych z funduszu sołeckiego.

W funduszu sołeckim na 2022 rok zaplanowane były zadania:
1. Wykonanie fragmentu oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w miejscowości
Wola Mielecka – szacowany koszt 23 000,00 zł.
2. Zakup kontenera WC dla nowych boisk wielofunkcyjnych – szacowany koszt 15 000,00 zł.
3. Wsparcie finansowe imprezy integracyjnej dla mieszkańców – szacowany koszt 2 500,00 zł.
4. Wykonaniu siłowni zewnętrznej w miejscowości Wola Mielecka – szacowany koszt 7 785,76 zł.

Odnośnie oświetlenia ulicznego wykonano II etap oświetlenia na drodze koło stolarni, ale nie podoba mi się, że zostawiono nieoświetlone skrzyżowanie z drogą Rzemieślniczą.
Co do wykonania siłowni zewnętrznej i zakupu kontenera, to ubolewam, że gmina dopiero teraz za to się zabrała. Już od wiosny te zadania mogły być zrealizowane, a nie czekać szczególnie w sytuacji, gdy wszystko drożeje. Jeszcze na spotkaniu z Wójtem 2 września 2022 r., sugerowano, abym na zebraniu 18.09.2022 r., zmienił przeznaczenie i zrezygnował z urządzeń do ćwiczeń. Po mojej stanowczej odmowie przystąpiono dopiero do zakupu kontenera WC i urządzeń do siłowni zewnętrznej.
Jeżeli chodzi o planowany fundusz sołecki, wróciłem do mojej propozycji. Rok temu mówiłem, że gdy Wójt nie zrobi placu zabaw, to przeznaczymy na to pieniądze z Funduszu Sołeckiego. Słowa dotrzymałem i stąd mój wniosek o przeznaczenie pełnej kwoty z funduszu sołeckiego na plac zabaw.
Temat oświetlenia dróg zostanie na przyszłość. Mam zgłoszone niewielkie fragmenty: dwa słupy i lampa w stronę terenów przemysłowych, 1 lampa na płytach, 1 lampa na starej Woli, oświetlenie drogi przy tzw. Holadnpolu.
Jako sołtys chciałbym, aby inwestycje z funduszu sołeckiego były wybierane wg zasady, że są to inwestycje trwałe i służące jak największej grupie mieszkańców.

Ad8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o zaplanowanie zmiany przedsięwzięć w budżecie Gminy Mielec na rok 2022 ze środków budżetu Gminy Mielec w ramach funduszu sołeckiego.

Uzasadnieniem dokonania zmian przedsięwzięcia do realizacji w 2022 roku jest sytuacja, że w związku z COVID 19 nie odbyło się planowane zadanie pod nazwą wsparcie finansowe imprezy integracyjnej dla mieszkańców – chodziło o Dzień Seniora. Zebranie jednak zdecydowało o pozostawieniu kwoty 2500 zł., na imprezę integracyjną, która musi odbyć się w tym roku, aby pieniądze nie przepadły.

9. Przyjęcie zadań planowanych do realizacji na terenie sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego przypadających na 2023 rok.
Zebranie Wiejskie zgodnie z moim wnioskiem przeznaczyło całą kwotę 52 333,90 zł na modernizację placu zabaw.

20220918 wniosek na plac zabaw przyjety
20220918 uchwala fundusz solecki przyjeta 1
20220918 uchwala fundusz solecki przyjeta 2

Dziękuję wszystkim za przybycie na zebranie.

Sołtys wsi
Mariusz Kawalec