V Sesja Rady Gminy Mielec VIII kadencji 21.03.2019 50% dofinansowujemy sterylizację i kastrację

W dniu 21.03.2019 r., odbyła się V sesja Rady Gminy Mielec.

Ponieważ było bardzo wiele zastrzeżeń co do projektu nowych statutów sołeckich, projekty te zostały zdjęte z porządku obrad.

Na sesji podjęto uchwałę, która daje mieszkańcom nasze gminy możliwość pokrycia 50% kosztów kastracji i sterylizacji kotów i psów. Osoby przygarniające bezdomne zwierzę mogą liczyć na 100% pokrycia kosztów.
Złożyłem poniższe interpelacje i zapytania:

20190321 interp i zapyt 1
20190321 interp i zapyt 2

Temat skargi na wójta … tu

Temat opieki nad zwierzętami … tu

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec / radny Zaręba i Klich … tu

w.w – o oznakowaniu dróg, progach zwalniających, link do interpelacji, oświetlenie koło garażu OSP, obwodnicy, wywóz odpadów biodegradowalnych, skargi dotyczącej działki w Rzędzianowicach … tu

Wolne wnioski … tu

Film z całej sesji … tu

Porządek obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Boża Wola.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chorzelów.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chrząstaw.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Goleszów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Książnice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podleszany.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rydzów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzędzianowice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szydłowiec.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trześń.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Chorzelowska.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Mielecka.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Złotniki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielec.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielec w 2019 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Mielec prawa własności części nieruchomości położonych w miejscowości Wola Mielecka.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej prawa przejazdu i przechodu przez nieruchomość własną Gminy Mielec oznaczoną jako działka nr 352 w obrębie 47 – Wola Mielecka.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie Oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Mielec.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. J.M. Ossolińskiego w Woli Mieleckiej poprzez likwidację oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. J.M. Ossolińskiego w Woli Mieleckiej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 24. Interpelacje i zapytania Radnych.
 25. Sprawy różne.

Sesja odbędzie się w dniu 21 marca 2019 roku o godzinie 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

Przebieg obrad sesji Rady Gminy Mielec transmitowany będzie pod adresem: gmina.mielec.pl/transmisje

Komisje: W dniu 18 marca 2019 r. w budynku UG Mielec ul. Głowackiego 5 (sala posiedzeń) o godz. 12.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.

Przedmiotem obrad będzie omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Mielec zwołaną na dzień 21 marca 2019 r.