VII Sesja Rady Gminy Mielec VIII kadencji 12.06.2019 Raport o stanie gminy, dyskusja o MKS

Za nami VII sesja Rady Gminy Mielec.

Raport o stanie gminy … tu

Wolne wnioski – A.Klich … tu

Wolne wnioski – M.Kawalec, o obwodnicy, … tu

Wolne wnioski – M. Kawalec, odkomarzanie, link do interpelacji, spotkanie o podtopieniach, GZGK podczas weekendu, podziękowania dla OSP, fotowoltaika, …tu

Wolne wnioski – J.Krawczyk … tu

Odkomarzanie – odpowiedź wójta … tu

Dbajmy o przepusty – artykuł gminy poruszony w wolnych wnioskach … tu

Cała sesja … tu

W trakcie sesji zrobiono przerwę i odbyły się rozmowy w sprawie uruchomienia linii MKS do Rzędzianowic. Po raz drugi jako radni klubu nie zostaliśmy wcześniej o takim spotkaniu powiadomieni. Nie mogliśmy się do tego należycie przygotować. Mam również wrażenie, że spotkanie miało jedynie na celu pokazanie, iż uruchomienie tej linii jest nieekonomiczne.

Rozmowy o uruchomieniu linii MKS do Rzędzianowic … tu

Pismo jakie otrzymałem 12.06.2019 r. z PZDW poniżej.

20190531 pzdw odpowiada na spotkanie o obwodnicy

Porządek obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Mielec za 2018 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mielec wotum zaufania.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
 10. Interpelacje i zapytania Radnych.
 11. Sprawy różne.

Sesja odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019 roku o godzinie 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

Raport o stanie gminy.

Przedstawienie raportu o stanie gminy to nowy obowiązek, wynikający ze zmian w Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

Rada gminy rozpatruje raport o stanie gminy podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy również mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

 • w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Do pobrania: